Windpark Staphorst wordt uitgevoerd in driehoeksopstelling

1 maart 2019

Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst heeft in haar voorbereiding op het ontwikkelen van een windpark gekozen voor een gebied waar in de ruimte verschillende opstellingsvarianten mogelijk zijn. Deze varianten staan op onze website vermeld en heeft u wellicht op een van de informatiebijeenkomsten gezien. Door inbreng van stakeholders als omwonenden, natuurverenigingen, Staatsbosbeheer, grondeigenaren, klankbordgroep, leden van de coöperatie, Defensie, inwoners van de gemeente Staphorst maar ook door uitkomsten van onderzoeken als het vrijwillige m.e.r. en in samenspraak met haar adviseurs heeft het bestuur van de coöperatie een weloverwogen keuze gemaakt voor een driehoeksopstelling als voorkeursalternatief.

 

Locatie en opstelling
De locatie van het windpark is gelegen tussen de Bovenweg en de Gorterlaan ten oosten van de spoorlijn Meppel – Zwolle. In figuur 1 is de opstelling weergegeven in het plangebied. Omdat rekening is gehouden met eerdergenoemde inbreng heeft de coöperatie de driehoeksopstelling geoptimaliseerd ten opzichte van de conceptfase. Vanuit landschappelijk oogpunt zijn twee windmolens parallel aan de Gorterlaan meer verantwoord en op deze wijze wordt voor de zuidelijkste windmolen een grotere afstand van het bos gecreëerd dat ook een gehoorde wens is.

 

Waarom is er gekozen voor de driehoeksopstelling?
De driehoeksopstelling ligt ten opzichte van de andere voorgestelde opstellingen het verst van woonhuizen vandaan omdat het de meest compacte variant betreft. Ook geeft deze opstelling het minst opbrengstverlies bij een stilstandsvoorziening op het moment dat er slagschaduw zou optreden op woonwijk De Slagen of woningen in het buitengebied. Alhoewel de te verwachten slagschaduw voor deze woningen veelal binnen de norm (maximaal 6 uur per jaar) valt heeft het bestuur besloten tot maximale overlastbeperking (0 tot 1 uur per jaar) en gebruik te maken van de stilstandsvoorziening. Bij de driehoeksopstelling is daarbij de geluidsbelasting bij omliggende woningen ruim lager dan de wettelijk geldende geluidsnorm. Ook zal de coöperatie verder investeren in overlast beperkende maatregelen door een verplicht luchtvaartverlichtingssysteem aan te schaffen die onder invloed van zichtomstandigheden automatisch gedimd wordt. Dit systeem brandt continu in plaats van knipperend waardoor eveneens overlast wordt beperkt. De coöperatie streeft naar een windpark met zo min mogelijk overlast en zoveel mogelijk profijt binnen de gemeente. Het voorkeursalternatief past voor Wij Duurzaam Staphorst het beste bij die doelstellingen.

 

Wat zijn de volgende stappen nu de keuze voor het vka is gemaakt?
Wij Duurzaam Staphorst heeft de aanvraag voor de benodigde vergunningen voor de realisatie van het gekozen voorkeursalternatief in voorbereiding. Daarnaast worden in de komende maand de grondeigenaren in de pachtzone van het voorkeursalternatief die we nog niet bereikt hebben benaderd, zij worden in de mogelijkheid gesteld mee te delen in de grondvergoeding. Ook zullen we met de direct omwonenden die in aanmerking komen voor het omgevingsfonds in overleg gaan over de verdeling van de vergoedingen. Verder zal de coöperatie ledenwerving en financiële participatie gaan organiseren.

 

Waarom 12MW windenergie in Staphorst
De provincie Overijssel heeft met het Rijk de afspraak gemaakt om windturbines te plaatsen met een totaal gezamenlijk vermogen van minimaal 85,5 Megawatt (MW) in 2020. Op dit moment resteert er van die 85,5 MW binnen Overijssel nog 43 MW. Hiervan wordt 12 MW voorzien in de gemeente Staphorst. Binnen dit kader heeft Pondera Consult in opdracht van de gemeente Staphorst onderzoek gedaan naar de potentie van windenergie binnen de gemeente. In dat onderzoek zijn 12 zoekgebieden voor windenergie aangewezen.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de gemeente Staphorst geïnteresseerde partijen de gelegenheid geboden een verzoek tot planologische medewerking in te dienen. Planologische medewerking betekent dat de gemeente Staphorst in principe medewerking zal verlenen aan de ruimtelijke inpassing van het windpark door middel van het verlenen van een vergunning. Eén van de belangrijkste voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld is dat het windplan zo coöperatief mogelijk moet zijn en een zo breed mogelijk draagvlak moet hebben. Op 8 februari 2018 heeft de gemeente Staphorst een openbare uitvraag gedaan aan partijen om een verzoek tot planologische medewerking in te dienen.

 

Wat is de rol van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst
De lokale coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) heeft op 20 april 2018 een projectplan ingediend met een verzoek tot planologische medewerking van de gemeente voor de realisatie van een windpark met een vermogen van minimaal 12 Megawatt (MW) in het zoekgebied 8 die in het onderzoek van de gemeente opgenomen was. De coöperatie werkt samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Eind mei 2018 heeft het college van B&W van de gemeente Staphorst aangeven planologische medewerking te zullen verlenen aan het project. Het plan werd door de onafhankelijke adviescommissie ’Beoordelingscommissie Initiatieven Windenergie Staphorst’ als beste van vijf ingediende plannen bevonden.
Het college van B&W van de Gemeente Staphorst heeft deze commissie in december 2017 ingesteld, met als doel de screening en toetsing van verzoeken voor planologische medewerking objectief en deskundig te laten plaatsvinden. Het projectplan is positief beoordeeld omdat het vrijwel volledig coöperatief is en goede mogelijkheden voor financiële participatie en procesparticipatie biedt. De inkomsten van de windmolens zullen op meerdere manieren terugvloeien naar de lokale gemeenschap. Dit gebeurt onder meer door middel van cofinanciering door lokale bewoners en bedrijven en via een omgevingsfonds en maatschappelijk fonds.

Persconferentie

Op 1 maart hielden wij een persconferentie. Hier vindt u de presentatie die gegeven werd.