Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. De verwachte effecten worden beschreven in een milieueffectrapportage. De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst laat uit eigen beweging een Milieueffectrapportage opstellen. We doen dit om mogelijke effecten goed in beeld te hebben voor u en voor ons en daarom willen we heel graag dat u meedenkt over wat we precies wordt onderzocht. De te onderzoeken punten staan in de conceptnotitie reikwijdte detailniveau (NRD). In de notitie staat het zoekgebied, opstellingsvarianten en de milieueffecten die voor het nieuwe windpark worden onderzocht. De uitkomsten worden opgenomen in de milieueffectrapportage. Slagschaduw en geluid zijn bijvoorbeeld te onderzoeken milieueffecten. De ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ ligt van 26 september 2018 tot en met 6 november 2018 ter inzage op het gemeentehuis, balie Fysieke Leefomgeving maar vindt u ook hier digitaal. Graag vult de coöperatie deze aan met ideeën en wensen van inwoners, daarom is het belangrijk dat u kennisneemt van deze notitie.  

Iedereen wordt gedurende de ter inzage termijn in de gelegenheid gesteld om advies over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau uit te brengen aan het college van burgemeesters en wethouders, Postbus 2, 7950AA Staphorst. Dit advies dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend. Ook het indienen van een mondeling advies is mogelijk. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden de publieksbalie Fysieke leefomgeving, (0522) 467467 (gemeentehuis Staphorst). Voor de volledigheid wordt erop gewezen, dat het indienen van een advies via e-mail niet tot de mogelijkheden behoort.

Advies commissie m.e.r. over NRD

De commissie m.e.r is ook gevraagd om te reageren op de notitie. Hun mening is belangrijk omdat zij ook over de inhoud en de kwaliteit van de milieueffectenrapportage zullen adviseren. Het milieueffectrapport wordt gemaakt in opdracht van de initiatiefnemer (Wij Duurzaam Staphorst), besluiten erover worden genomen door de gemeenteraad van Staphorst bij het verstrekken van de omgevingsvergunning.

Het advies van de commissie m.e.r. sluit aan bij de inhoud van de conceptnotitie. Essentieel noemt de commissie een onderbouwing voor de locatie, een vergelijking van de opstellingsvarianten, een beschrijving van de milieugevolgen in de aanlegfase en door de exploitatie. Wij Duurzaam Staphorst vindt het naast de beschreven adviezen ook belangrijk wat de invloed van het windpark kan zijn op omwonenden, dit is voor hen de motivatie om een milieueffecten onderzoek te doen.

Het advies van de commissie is hier te lezen.