Windplan

In Staphorst zijn eind 2017 ideeën ontstaan voor het oprichten van een coöperatie die gericht is op een duurzame samenleving. Aanleiding was het voornemen van de gemeenteraad van Staphorst om initiatieven voor de realisatie van 12 MW windenergie binnen de gemeente mogelijk te maken. Wij Duurzaam Staphorst verzocht de gemeente door het hieronder gepubliceerde plan om de planologische medewerking voor realisatie van een windpark met 12 MW windenergie in Staphorst.

De coöperatie doet dit, zodat de bevolking van Staphorst invloed heeft op de uitvoering en we willen waarborgen dat niet alleen de lasten van de windmolens in Staphorst komen te liggen maar dat de hele bevolking van Staphorst kan profiteren in de opbrengsten ervan. In ons windplan lichten we graag toe hoe we dat willen doen: voor direct omwonenden, alle inwoners van de gemeente en de bedrijven en organisaties binnen de gemeente.

Wij zijn blij dat de gemeente een duidelijk standpunt naar de provinciale politiek heeft gemaakt. Net als de gemeente Staphorst zeggen wij: als het dan moet, dan doen we het zelf! Die uitdaging is door ons opgepakt.

Windplan april 2018
Bijlage 1: Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst
Bijlage 2: Notitie Impact windpark op omgeving (Pondera Consult)
Bijlage 3: Landschapsanalyse en onderbouwing (landschapsdeskundige Veenenbosch & Bosch)
Bijlage 4: Communicatieplan

 

Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst
Doe ook mee met de Coöperatie Duurzaam Staphorst. Door lid te worden van de coöperatie wordt inspraak en stemrecht verkregen. Daarnaast is financiële participatie door investering ook een mogelijkheid. Rendementen komen ten goede aan lokale investeerders, aan omwonenden van de windturbines, aan landeigenaren ter compensatie van de aanwezigheid van de turbines en aan maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid en duurzaamheid van Staphorst versterken. De groene stroom wordt lokaal afgezet. Samen voor de wind. Word lid!

We hopen dat inwoners lid worden van de coöperatie en met ons mee doen nu Wij Duurzaam Staphorst het heft in eigen handen neemt. De coöperatie is ervan overtuigd dat dit goed voor ons dorp is:

 • Als er dan toch een windpark moet komen, dan op onze eigen condities;
 • Duurzaam opgewekte energie is oneindig en maakt de lokale gemeenschap onafhankelijk;
 • Het windpark van 12 MW is goed ‘voor 8.000-10.000 huishoudens (3500 Kwh verbruik pj gemiddeld) en in Staphorst zijn 5.782 huishoudens en daarnaast nog een aantal bedrijventerreinen.

Wat Wij Duurzaam Staphorst betreft is de energietransitie met dit windplan nog niet klaar. Daarom willen we in de toekomst samen met onze leden ook andere initiatieven ontplooien op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid.

 

Gebiedskeuze
Bij de keuze van het gebied heeft Wij Duurzaam Staphorst zich gebaseerd op onderzoeksrapporten. Deze rapporten zijn verwerkt in ons windplan;

Argumenten voor onze keuze van het gebied 8 (tussen de spoorlijn en het bos) zijn:

 • Zo min mogelijk overlast en er zijn relatief weinig woningen;
 • Adviseurs hebben een berekening gemaakt voor onze prognose van wind en opbrengsten. Dit is aan de hand van een kansberekening die aangeeft hoeveel wind er is. Uit de resultaten bleek dat gebied 8 daarin ook goed tevoorschijn komt. Het is een economisch goede uitgangspositie en draagt positief bij aan een het profijt in ons dorp;
 • Er is ruimte voor verschillende opstellingen waardoor een participatief proces samen met belanghebbenden ook daadwerkelijk plaats kan vinden voor de definitieve opstelling;
 • Vanuit de landschappelijke kenmerken en kwaliteit zoals die uit het Landschapsbeleidsplan van de gemeente Staphorst en de Catalogus Gebiedskenmerken van de provincie Overijssel volgen, is de locatie passend;
 • Landschappelijke aansluiting bij spoor en de opeenvolging van windturbines die reeds langs het spoor staan in de gemeenten Staphorst Dalfsen en Zwolle;
 • Landschapsarchitect: door de landschappelijke kenmerken, zoals de begrenzing door het bos, is de locatie vanuit het oogpunt van landschap ‘logisch’ en kan een betekenisvol ontwerp worden gemaakt. Een heldere en leesbare opstelling is visueel hoger te waarderen;
 • Vanuit ecologisch oogpunt naar verwachting optimaal door de afstand tot Natura 2000-gebieden en de lligging buiten de gebieden met kritische vogelwaarden; de ecologische waarden van het bos hebben met name betrekking op het bos waardoor dat geen tegenstrijdigheid hoeft op te leveren;
 • Wij vinden het wenselijk om afstand te houden tot woonconcentraties;
 • Voldoende ruimte om rekening te houden met de uitbreiding van het nabijgelegen bedrijventerrein;
 • Rekening is gehouden met de landschappelijke eenheden, ruimte, maat en schaal alsook met de ecologie, het beschermd dorpsgezicht van Rouveen-Staphorst, het laagvlieggebied van defensie en de relatie met de bestaande turbine opstellingen.