Opstellingsvarianten

Centraal in de m.e.r. staat het onderzoeken van verschillende inrichtingsalternatieven waarop een project uitgevoerd kan worden en de milieugevolgen daarvan. Voor Windpark Staphorst worden een aantal inrichtingsalternatieven voor de windturbines ontwikkeld en onderzocht op milieueffecten in het m.e.r.

Op basis van de taakstelling van de gemeente voor een vermogen van 12 MW en de gemaakte keuze voor de locatie in de aanloop naar de uitvraag van de gemeente Staphorst kan variatie worden onderzocht ten aanzien van de afmetingen en opstelling van de windturbines. Op basis van een aantal richtlijnen zijn opstellingsprincipes ontworpen. Deze richtlijnen volgen uit de wens van de coöperatie om tot realisatie van de windopgave te komen waarbij hinder voor inwoners van de gemeente zoveel mogelijk wordt beperkt en tot een opstelling te komen die gericht is op ruimtelijke kwaliteit.

De voornaamste richtlijnen voor het ontwerp van de opstellingen zijn:

  • Zoek afstand tot woningen in de omgeving van de opstelling;
  • Bepaal visueel herkenbare opstellingen (lijn, driehoek, vierkant);
  • Voldoe aan technische vereisten (zoals onderlinge afstanden, aan te houden afstanden tot bijvoorbeeld infrastructuur etc.). De afbeeldingen hieronder laten een eerste aanzet zien voor de te onderzoeken inrichtingsalternatieven. De exacte locaties van de windturbines in de verschillende inrichtingsalternatieven zijn nog niet vastgesteld.¬†Uit de vier inrichtingsalternatieven wordt een voorkeursalternatief (vka) bepaald. De uitkomsten van de onderzoeken spelen hierbij onder andere een rol.

In onderstaande figuren zijn de 4 inrichtingsalternatieven weergegeven.