Veelgestelde vragen

Wij Duurzaam Staphorst heeft in de eerste maanden van 2018 een windplan uitgewerkt en dit vervolgens in april 2018 ingediend bij de gemeente Staphorst. De gemeente heeft in mei 2018 ons plan gekozen om te realiseren. Het proces van uitwerken plannen en verder realiseren is in juni 2018 gestart en is een continu proces. Daarmee komen er ook nieuwe vragen gedurende het proces. We zullen deze lijst met vragen en antwoorden daarom regelmatig actualiseren.

De vragen hebben we gecategoriseerd naar een aantal hoofdthema’s

Lidmaatschap en coöperatie

 • Wat houdt lidmaatschap in?
  Voor een contributie van €10,- per jaar beslist u mee in de coöperatie. Door lid te worden geeft u aan dat er binnen de lokale bevolking draagvlak is voor de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst. De coöperatie heeft een plan ingeleverd bij gemeente Staphorst. Met (veel) leden staan we sterker bij diverse partijen.
 • Heb ik zeggenschap/een stem?
  Via lidmaatschap van de coöperatie en de algemene ledenvergadering. Zie hiervoor.
 • Wat krijg ik voor tientjes lid terug?
  Zie vraag over lidmaatschap en zeggenschap.
 • Liggen de statuten en huishoudelijke regelementen van Wij Duurzaam Staphorst ergens ter inzage en hoe is de aansprakelijkheid vastgelegd?
  Nee, op dit moment liggen deze nog niet ter inzage. Er is in het bestuur ook nog niet besloten of deze voor iedereen ter inzage komen te liggen. Maar als iemand lid is dan kan diegene inzage krijgen in de statuten. Er is sprake van uitgesloten aansprakelijkheid (UA).
 • Als u lid wilt worden van de coöperatie moet u dan ook woonachtig zijn in Staphorst?
  Uitgangspunt is dat de coöperatie het windplan uitwerkt en realiseert “door en voor Staphorst” en het lidmaatschap is voor inwoners van de gemeente Staphorst. Het bestuur beslist als een persoon woonachtig buiten de gemeente lid wil worden en maakt eventueel een uitzondering op dit uitgangspunt. Dit wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement.
 • Er wordt gesproken over de brede doelstelling van Wij Duurzaam Staphorst, wat is de definitie hiervan? En wat betekent duurzaam voor de coöperatie?
  Dit houdt in dat wij ons niet alleen maar richten op duurzame energie. Dit is wel één van de belangrijke punten om het windplan van de grond te krijgen. Maar we benoemen ook de leefbaarheid in de gemeente. We willen er ook voor zorgen dat we kunnen investeren in de leefbaarheid van het dorp. Het maatschappelijk fonds kan bijdragen aan deze brede De doelstelling is op homepagina van de website vermeld.
 • Is het zinvol om lid te worden om Wij Duurzaam Staphorst te ondersteunen bij de plannen?
  Ja, word lid, hoe meer mensen lid worden voor € 10,- hoe sterker wij staan en hoe meer lokale betrokkenheid er komt voor onze plannen.
 • Moet u lid zijn om participant te kunnen worden?
  Ja, als u voor € 10,- lid wordt, krijgt u straks de kans om te participeren in het windproject.
 • Stel dat ik lid word en participeer en vervolgens kom ik te overlijden, mijn kinderen erven maar wonen niet in Staphorst, hoe gaat dat?
  De kinderen erven gewoon alles wat u bezit inclusief de certificaten. Deze zal de coöperatie uitkeren en verzoeken nieuwe certificaten te kopen.
 • Zijn het bestuur en de huidige actieve mensen er alleen om het op te zetten of blijven deze mensen het doen?
  In de statuten staat dat bestuursleden zo’n acht jaar verbonden zijn aan de coöperatie. Normaal gesproken zitten bestuursleden voor een periode van acht jaar in het bestuur. Er komt een rooster van aftreden. De werkgroep zal in de toekomst minder actief worden. Er kunnen nieuwe werkgroepen ontstaan waar andere leden van de coöperatie actief in worden.
 • Als u lid bent van de coöperatie kunt u dan op elk moment certificaten kopen of is er een deadline aan verbonden?
  Op het moment dat de coöperatie eigen vermogen moet binnenhalen om te investeren in een project kunnen participanten instappen. Later zijn we voorzien in eigen vermogen en is het niet waarschijnlijk dat participanten dan nog kunnen instappen.

Windplan: algemeen

 • Klopt het dat Wij Duurzaam Staphorst één van de partijen is die bij de gemeente een plan heeft ingediend om molens te gaan bouwen/plaatsen en hoeveel andere partijen zijn er?
  Het klopt dat er meerdere partijen zijn die een plan hebben ingediend. De gemeente heeft een uitvraag gedaan en hiermee willen ze het initiatief mogelijk maken. In feite heeft de gemeente aangegeven dat personen, bedrijven en/of een coöperatie met een plan mogen komen, zodat de gemeente deze plannen kon beoordelen op de volgende punten:

  • Ruimtelijk inpassing (waar komen de windmolens te staan?)
  • Hoe is het financieel georganiseerd?
  • Hoe wordt er omgegaan met de omgeving en de communicatie. In totaal zijn er vijf plannen ingediend. Naast Wij Duurzaam Staphorst zijn er nog vier andere plannen ingediend. Het college van B&W van de gemeente heeft in mei besloten welk plan het beste is en welk plan het uiteindelijk is geworden. Een beoordelingscommissie heeft daarover een beoordeling en advies gegeven. Deze commissie bestaat uit drie experts op gebied van financiën, ruimte en participatie. Op deze drie onderdelen zijn de plannen beoordeeld. Het advies van de experts is voorgelegd aan het college. Het college heeft besloten dat het plan van Wij Duurzaam Staphorst verder wordt opgepakt.
 • Wat is het verschil tussen Wij Duurzaam Staphorst en de overige plannen?
  Wij Duurzaam Staphorst is de een partij met wortels in Staphorst. Wij hebben de andere plannen nog niet gezien. Er zijn enkele partijen die komen van buiten Staphorst en dat is naar onze opvatting wel een groot verschil.
 • Is de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst er alleen voor het windplan?
  Het is een coöperatie met een brede doelstelling, er zijn meer initiatieven die we kunnen ondernemen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid in het dorp. We zouden ons verder kunnen richten op andere projecten, maar de eerste focus ligt op korte termijn op het windplan. Enkele leden binnen de werkgroep van de coöperatie hebben ideeën voor zonne-energie met de opzet van een postcoderoos. We hebben ook gezegd dat we geen energiebedrijf oprichten, maar een coöperatie met een brede doelstelling voor Staphorst.
 • Hebben jullie contact met Meewind? Dit is een grote club die sinds 2011 ervaring hebben met onder andere windmolens op zee.
  Voor het indienen van het plan zijn we benaderd door verschillende partijen die ook een plan hebben ingediend. Dit hebben we bij de achterban neergelegd. Besloten is: ‘Trek je eigen plan, want we kunnen dit zelf.’ Met Meewind hebben wij geen contact gehad. Als winnende partij gaan we kijken hoe we op de meest slimme en handige manier de expertise krijgen, die wij zelf niet hebben.
 • Wat is de streefdatum dat de molens geplaatst worden? Ook met het oog op de inschrijving op de SDE subsidie.
  De provincie Overijssel heeft als doelstelling 1 januari 2021. De coöperatie zal vooraf de SDE subsidie aanvragen.
 • Is er ook nagedacht over andere vorm van energie opwekking bijvoorbeeld in de vorm van waterstof?
  Zover hebben we nog niet nagedacht omdat we ons nu puur richten op windenergie maar binnen de coöperatie zijn wel andere vormen denkbaar Maar er zullen meer ideeën ontstaan binnen de coöperatie. Onze doelstelling is breder maar nu is de focus op het windplan.
 • Ik heb een nieuw huis gebouwd en dat is al energieneutraal, waarom dan toch nog windmolens?
  We juichen het enorm toe als inwoners een energie neutraal huis bouwen. Dat geldt niet voor alle huizen en bedrijfspanden. De gemeente heeft ambities om energieneutraal te zijn. Daar levert het windpark een bijdrage aan. Het realiseren van het windpark is ook nodig voor het behalen van de doelstellingen van het Rijk en de provincie Overijssel voor windenergie op land.
 • Kunt u mij garanderen dat er na deze drie molens niet meer molens in dit gebied geplaatst worden?
  De coöperatie bouwt nu een windpark met drie windmolens om te voldoen aan de opgave van 12MW die de gemeente heeft voor de doelstelling van de provincie (85,5MW). Dit is de opgave die Wij Duurzaam Staphorst wil realiseren.
  Wij kunnen niet garanderen dat er in de toekomst geen nieuwe doelstellingen vanuit het Rijk en de provincie komen, waardoor er meer windmolens in Staphorst komen. Als dat aan de orde is, is dat een nieuwe situatie en een nieuw project waarover eerst de gemeente een besluit moet nemen.
 • Waarom zet u zich in voor de realisatie van de windmolens, wat is uw eigen belang?
  Wij Duurzaam Staphorst heeft aan het begin van dit jaar een plan uitgewerkt waarbij de opbrengst 100% bij de eigen inwoners en ondernemers terecht komt. Dat is onze belangrijkste motivatie om ons voor de molens in Staphorst in te zetten. De lusten en lasten komen bij elkaar in het dorp. Een andere reden om ons in te zetten is de lokale energie transitie. De geproduceerde duurzame energie is een belangrijke bijdrage aan het energie neutraal worden van Staphorst en het terugdringen van de hoeveelheid CO2.
  Het belang voor de coöperatie (bestuur en leden) is dat het profijt van het windpark komt bij een brede groep inwoners en ondernemers in Staphorst en ook een deel bij de coöperatie zelf. Het profijt voor Wij Duurzaam Staphorst wordt ingezet voor de doelstellingen van de coöperatie (duurzaamheid en leefbaarheid).

Windplan: financieel participeren, inleg en opbrengsten

 • Wat is minimum en maximum inleg?
  In ons windplan zijn we uitgegaan van  €500,-. Dit kan nog wijzigen (bijvoorbeeld in €250,-) en zal voor de financieringsfase definitief bepaald worden. Er is in principe geen maximum bedrag voor de inleg. Bij een overschrijving van het benodigde eigen vermogen wordt zo nodig bepaald om bedragen naar rato maximaal te stellen.
 • Hoeveel is het rendement?
  Het is sterk afhankelijk van de definitieve uitwerking met de keuzen voor de locatie en onder andere de toekenning van subsidie (SDE). Dat is nu nog een verwachting. Wij Duurzaam Staphorst verwacht een rendement tussen de 4 tot 6 %. Dat is hoger dan de meeste spaarrekening van de banken.
 • Als u nu participeert, participeert u dan alleen in de wind of participeert u ook in de andere doelen die mogelijk gaan komen? De participatie is nu alleen voor de wind. Als er andere ideeën komen is dat voor later.
 • Wat is het risico als ik (financieel) participeer? Als er een bank failliet gaat krijgt u in ieder geval uw geld terug, hoe is dat in het geval van deze coöperatie.
  De structuur van de coöperatie voorziet in het risicoprofiel dat u als participant niet aansprakelijk gesteld kan worden wat er binnen de Wind BV gebeurd. De coöperatie gaat eerst bezig met het plan, de grondposities en de SDE subsidie. Daarnaast gaan we de financiering rond maken en schaffen we de molens aan, deze verzekeren we. Er is een goed onderhoudscontract. Wat kan u dan nog eigenlijk gebeuren? De wind gaat niet zo snel liggen. De wind en het resultaat daarvan is variabel. De energieprijs is niet bekend.
  Het risico is dus relatief beperkt. De participant krijgt een rendement, voordat er rendement naar de coöperatie gaat. Als de wind BV failliet gaat is ieders inleg weg. Elke participant loopt niet meer risico dan zijn/haar inleg.
 • Wat voor aflossingstermijn denken jullie?
  Het rendement en de cashflow is interessant. Het vreemd vermogen van de bank moet de coöperatie in 14 of 15 jaar aflossen. De vraag is of de participanten en/of de coöperatie het eigen vermogen wel wil aflossen. Het rendement voor de participanten wordt dan ook op die posities minder. Prognoses in het windplan voorzien in de aflossing van de inleg van de participanten.
 • Is er een mogelijkheid om de certificaten snel te verkopen? Zijn de participaties verhandelbaar?
  Dat is wel mogelijk als een van de participanten dat zou willen. In de statuten is opgenomen dat de certificaten dan teruggaan naar de coöperatie. We kunnen natuurlijk niet iedereen tegelijk aflossen maar het is mogelijk om op een individueel verzoek de certificaten af te lossen indien dat door omstandigheden gewenst is.
 • Wordt de inleg ook terugbetaald en over hoeveel jaar?
  Algemeen is gerekend dat er na 10 jaar afgelost kan gaan worden. Mogelijk komt hierin een keuzemoment.
  Mits er voldoende geld in kas is (liquiditeit), kan de inleg eerder terugbetaald worden. Op verzoeken daartoe neemt het bestuur een besluit.
 • Na hoeveel jaar na de start denkt WDS winst te hebben?
  Wij Duurzaam Staphorst verwacht in haar prognose van het windplan dat er winst gemaakt zal worden vanaf het moment dat de molens draaien. In de jaren voorafgaand aan dit startmoment worden er in de planfase kosten gemaakt waar geen inkomsten tegenover staan. De verwachting is dat na ongeveer twee jaar de aanloopverliezen weg zijn.
 • Vallen de certificaten/aandelen die ik straks koop ook onder de groene vrijstelling in de inkomstenbelastingsfeer?
  Nee, dat is niet het geval. De certificaten/aandelen moeten dan van een beleggingsinstelling zijn en daar voldoet de coöperatie met het windpark niet aan.
 • Hoeveel geld gaat er naar de landeigenaar?
  De coöperatie geeft vergoedingen aan een omgevingsfonds, grondeigenaren en een maatschappelijk fonds. De precieze bedragen hiervoor zijn nog niet vastgesteld.Bij eerdere windparken was het gebruikelijk dat er alleen naar de grondeigenaar waar de windmolen op het land staat een vergoeding gaat. De coöperatie heeft een andere oplossing voor ogen. De grondeigenaar met de molen op het land en de omliggende eigenaren verdelen de grondvergoeding voor de windmolens. Daardoor hebben meer mensen het profijt van de opgewekte windenergie. Dit sluit beter aan bij de gedachte van 100% coöperatief.
 • Hoe ver gaat het omgevingsfonds in de omtrek van de molens?
  In ons windplan hebben we hierover opgenomen “Tot de omwonenden worden gerekend de huishoudens/inwoners tot circa 1.000 meter van het hart van de dichtstbijzijnde windmolen uit het windpark.”. Dit gaan we nog definitief en precies uitwerken. De opstellingsvarianten en het daaruit te kiezen voorkeursalternatief is hierop ook van invloed.
 • Hoe gaan jullie om met contracten van projectontwikkelaars?
  De coöperatie is niet gebonden aan de bestaande contracten tussen grondeigenaren en projectontwikkelaars. Wellicht zijn gecontracteerde grondeigenaren beperkt in hun keuzevrijheid voor een andere samenwerking, zoals met de coöperatie. De precieze posities en opstelling zijn door ons nog niet bepaald. Hierover gaan we in overleg met verschillende grondeigenaren. Wij hebben in deze fase gekozen voor flexibiliteit om vooraf met grondeigenaren en omwonenden in gesprek te kunnen gaan.
 • Hoe word omgegaan met de huidige en nieuwe eigenaren (door de ruilverkaveling) van de percelen waarop een molen komt te staan?
  Daar kunnen we op dit moment niets over zeggen. Afhankelijk van de voortgang van de ruilverkaveling zullen we op een later moment keuzes maken. Vanuit de coöperatieve gedachte en het streven naar draagvlak, denken we na over een passende oplossing hiervoor.
 • Hoeveel geld gaat er naar de omwonenden?
  De coöperatie geeft vergoedingen aan een omgevingsfonds, grondeigenaren en een maatschappelijk fonds. De precieze bedragen voor het omgevingsfonds (omwonenden) zijn nog niet vastgesteld. Dit willen we ook bespreken met de betrokken omwonenden.
 • Hoeveel geld gaat er naar het maatschappelijk fonds?
  De coöperatie geeft vergoedingen aan een omgevingsfonds, grondeigenaren en een maatschappelijk fonds. De precieze bedragen voor het maatschappelijk fonds zijn nog niet vastgesteld.
 • Wat gaan jullie doen met het maatschappelijk fonds?
  De inwoners van de gemeente Staphorst hebben de “lusten” van het windpark via het maatschappelijk fonds van de coöperatie. Organisaties, vereniging en dergelijke uit gemeente kunnen verzoeken indienen voor een bijdrage in het bekostigen van een activiteit of investering met een maatschappelijk/cultureel belang. De verzoeken zullen worden beoordeeld door het bestuur van de stichting/entiteit die het budget beheert. De gelden van de coöperatie zullen door de coöperatie worden besteed binnen de door de coöperatie geformuleerde doelstellingen.
 • Zijn er bedragen bekend, wat is er nodig? Hoeveel geld moet er opgehaald worden binnen Staphorst?
  Het gaat om een windpark van 12 MW energie. In de berekeningen die we nu gemaakt hebben gaat het om een totaal investering van circa 20 miljoen euro, waarvan 15 miljoen euro wordt gefinancierd en 4 tot 5 miljoen euro opgehaald moet worden in Staphorst.
 • Als u zich inkoopt kunt u dan ook goedkope energie terugkrijgen?
  De vraag over de energie is in dit stadium nog lastig te beoordelen omdat we aan het begin staan. Maar we hebben wel gesproken om stroom onder eigen label te gaan verkopen. We kunnen hier als kleine groep iets in bedenken maar het is juist een prima onderwerp om straks binnen de coöperatie te bespreken. Meteen een oproep om ook lid te worden en daarover met ons mee te denken.
 • Wat doet de coöperatie als er niet voldoende geld wordt opgehaald? Is er dan een plan B?
  Dan heeft de coöperatie andere partijen die willen bijspringen.
 • Waar willen we in investeren (gaan we voor de Kia of voor de Mercedes)? Hoe gaat het financiële plaatje eruit zien als ze zijn afgeschreven? Zijn daar modellen van?
  We hebben een prognose met een afschrijving van 20 jaar. Het model daarna wordt nog aan gewerkt. Het is een lastige prognose ook omdat we geen idee hebben van de energieprijs van dat moment (verre toekomst).

Windplan: gebied, locatie en opstelling

 • Van de 12 locaties die de gemeente op de kaart heeft staan hebben jullie gekozen voor nummer 8. Is deze locatie ook de beste windlocatie volgens Wij Duurzaam Staphorst?
  Wij denken dat Wij Duurzaam Staphorst daar het beste windplan kan realiseren. Als we kijken naar overlast of beperkingen dan zijn deze het meest gunstig bij locatie 8. Wij hebben een voorkeur voor gebied 8. We kunnen niet op 12 locaties gaan zitten. Er wordt maar 1 locatie gekozen voor de windplannen van de gemeente Staphorst. Van de adviseurs ontvingen we een berekening waar wij onze prognoses op baseren. Dit is een kansberekening die aangeeft hoeveel wind er langs komt en uit de resultaten bleek dat ons gebied goed tevoorschijn komt.
 • Waar komen de molens?
  Onze voorkeur is gebied 8. De precieze posities en opstelling zijn nog niet bepaald. Hierover gaan we in overleg met grondeigenaren en omwonenden. Wij hebben in deze fase gekozen voor flexibiliteit om vooraf met grondeigenaren en omwonenden in gesprek te kunnen gaan.
 • Waarom niet in het bos?
  Het bos is een onderdeel van het NNN-gebied (Natuur Netwerk). Daar is vanuit de provincie geen molen mogelijk.
 • Waarom meer molens in Staphorst, we hebben er toch al een paar?
  De provincie wil de extra molens in Staphorst om te kunnen voldoen aan de (landelijke) afspraken voor windenergie van 85,5 MW in provincie Overijssel per 2020. Dit besluit is genomen. Het gaat er nu niet om of er molens komen, maar hoe de lokale bevolking er zo veel mogelijk zelf van kan profiteren. Voor dat laatste zetten we ons in en hebben we ons plan geschreven.
 • Waarom niet op zee?
  Dat is nu niet aan de orde. Op zee komen ook windmolens.
 • Hoeveel molens komen er?
  Wij gaan uit van 3 molens van 4 MW.
 • Waarom kiest de coöperatie niet voor meer?
  De vraag is om 12 MW windenergie mogelijk te maken in de gemeente Staphorst. Meer is mogelijk, maar de focus is om het gevraagde vermogen te realiseren. Dit is overigens al een forse (maar haalbare) financiële opgave.
 • Het gaat nu over 3 windmolens, kunt u deze ook uitbreiden naar 4 of 5? Om meer winst te maken en meer te investeren.
  Alles kan natuurlijk. De uitvraag van de gemeente is om te voldoen aan de doelstellingen van de provincie op het gebied van windenergie na 2020. Misschien dat er ooit een vervolg op komt.
 • Wat is het type windmolens?
  Wij zijn uitgegaan van een bepaald type molen die u veel ziet bijvoorbeeld bij het spoor. Hoge molens met drie wieken. Het type wordt pas definitief bepaald in de verdere uitwerking van de plannen.
 • Hoe hoog worden de molens?
  We zijn uit gegaan van molens met een ashoogte van circa 130m en een tiphoogte van circa 200m.
 • Waarom zijn molens zo hoog?
  Voor dit antwoord verwijzen we u naar een heldere uitleg op de website van de Nederlandse Windenergie Associatie.
 • Wat is de benodigde oppervlakte voor een molen?
  De oppervlakte voor de molen zelf is natuurlijk relatief beperkt. Wat de omvang van een benodigd gebied voor een windpark vooral bepaald is het aantal molens, de grootte van de molens, de onderlinge afstand en de opstelling.
  Wij Duurzaam Staphorst kiest voor drie molens met een ashoogte van circa 130m en een tiphoogte van circa 200m. De afstand tussen de molens is dan ongeveer 500 tot 600m. De opstelling hebben we nog niet definitief bepaald: een lijn- of hoekopstelling. Er zijn verschillende mogelijkheden die we met de inwoners en grondeigenaren in het gebied willen gaan overleggen om tot de meest optimale opstelling te komen.
 • Gaan jullie werkzaamheden binnen Staphorster bedrijven wegzetten?
  Waar dat kan, heeft dat de voorkeur. Voor sommige specialistische kennis zullen we buiten de gemeente moeten kijken.
 • Hoe gaan jullie om met contracten van projectontwikkelaars?
  De coöperatie heeft een eigen plan opgesteld.
 • Kan spoorwind projectontwikkelaar worden?
  De coöperatie heeft een eigen plan opgesteld.
 • Ik heb een perceel grond in het voorkeursgebied en heb interesse.
  Wij willen dan graag uw naam, uw perceel(nr) en contactgegevens ontvangen en nemen later contact met u op. Zie onze contactgegevens op de website.
 • Draaien de molens ook op zondag?
  De energie opname en opwekking kunnen we op zondag niet stopzetten. Bij de opbouw, het onderhoud en het afbreken houden we rekening met de zondagsrust.
 • Heeft de coöperatie nog andere plannen dan het windplan?
  Het windplan is een eerste prioriteit. Daarnaast gaan we aan de slag met andere plannen binnen de doelstellingen van de coöperatie (duurzaamheid/leefbaarheid). Denk hierbij aan zonnepanelen en/of postcoderoos.
 • Ik woon in het gebied van de windmolens en maak me zorgen om het geluid en de slagschaduw. Kijkt de coöperatie ook naar de gevolgen van het windpark voor de omgeving?
  De coöperatie laat een onderzoek uitvoeren naar de milieu-aspecten van het windpark (dit is een MER). Het geluid en de slagschaduw worden onderzocht en uitgewerkt aan de hand van vier opstellingsvarianten. Zie hiervoor de informatie van de NRD op de website.
  Wij Duurzaam Staphorst wil de overlast van windmolens voor omwonenden en bedrijven als gevolg van slagschaduw voorkomen. Overlast door slagschaduw kan worden voorkomen door een stilstandvoorziening op de windmolen. De coöperatie voelt zich lokaal betrokken bij de inwoners en ondernemers en we zullen ons uiterste best doen om overlast voor de mensen in ons dorp te voorkomen.
 • Wordt mijn woning minder waard door de realisatie van het windpark?
  Dat is moeilijk zo te zeggen en verschilt per locatie. Het is onder andere afhankelijk van afstand tot de windmolen en het zicht op de turbine. Wij Duurzaam Staphorst heeft voor het plangebied gekozen omdat daar relatief weinig woonhuizen in de buurt staan.
 • Ik woon in het gebied en wil weten wat de coöperatie van plan is met het windpark. Hoe krijg ik informatie?
  De coöperatie vermeld op de website de informatie over het te realiseren windpark. De coöperatie werkt een vergunningsaanvraag uit. Als daar meer informatie over bekend is, is dat ook op onze website te lezen en op de website van de gemeente Staphorst. U kunt ook altijd via de website vragen stellen op het aangegeven emailadres. We streven ernaar u zo snel mogelijk daarop een antwoord te geven.
 • Waarom kopen jullie geen grond waar de molens geplaatst kunnen worden?
  Wij hebben daarvoor niet gekozen in ons windplan. Wij hebben de keuze gemaakt om de grondvergoeding te geven aan een groep grondeigenaren rondom de windmolens. Dit is een onderdeel van de 100%-coöperatieve doelstelling.
 • Houden jullie er rekening mee dat in de zomer de zonaanbidders bij de Zwarte Dennen last krijgen van slagschaduw?
  In het onderzoek (MER) wordt onder andere naar slagschaduw van de windmolens gekeken. We moeten eerst de uitkomsten hiervan afwachten voordat we uitspraken kunnen doen hierover. De opstelling van de molens en de stand van de zon  spelen daarbij een belangrijke rol. Uit het eerste onderzoek voor het opstellen van ons windplan is de conclusie dat de overlast hiervan bij de bosvijver minimaal is.
 • Waarom wordt er gekozen voor molens met een piekhoogte van 200 meter, dat geeft toch in veel groter gebied slagschaduw?
  We hebben in ons windplan niet gekozen voor de opstelling van 4 (lagere) windmolens van 3 MW omdat het rendement voor het windpark daarvan minder is, daardoor minder te delen valt en de impact op de omgeving van vier kleinere molens zeker niet minder is dan drie grotere van 4 MW. Vanwege de minimale onderlinge afstand tussen de molens vraagt een windpark van vier molens meer grondoppervlak dan drie. In de NRD die op onze website staat, is overigens wel een variant van vier windmolens met 3MW opgenomen om te betrekken in het onderzoek.
 • Wanneer er luchtvaartverlichting boven op de windmolens komen, kunnen die ook worden uitgezet?
  Windturbines zijn verlicht om de veiligheid van het luchtverkeer te garanderen. Momenteel is het niet mogelijk om de lichten uit te zetten, maar tegenwoordig is het wel toegestaan om de lampen continu te laten branden en de lichtintensiteit onder bepaalde weeromstandigheden te dimmen. Momenteel loopt een pilotstudie om de toepassing van radardetectiesystemen voor luchtvaartverlichting van windturbines te testen.
 • Wat is de wettelijke normering voor geluid?
  Windturbines produceren geluid. Bij moderne windturbines komt het geluid met name van de bewegende rotorbladen. Hoe dat geluid wordt ervaren is afhankelijk van de windsnelheid, het type windturbine en het omgevingsgeluid dat er is (bijvoorbeeld door het spoor, verkeer of de wind). De normen voor de hoeveelheid geluid op de gevel van geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, worden weergegeven in decibel, dB(A). De geluidsproductie door windturbines is aan strenge wet- en regelgeving gebonden. Op onze website is aanvullende informatie van Pondera Consult opgenomen. Op de website van RVO staat meer informatie over het geluid van windturbines, over de wettelijke normen en over de toetsing daaraan.
 • Wat is de wettelijke normering voor slagschaduw?
  De wet schrijft voor dat windturbines een automatische stilstand-voorziening moeten bezitten als slagschaduw optreedt bij gevoelige objecten, voor zover de afstand tussen de woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden. Afhankelijk van een aantal factoren geven de windmolens slagschaduw. Naast de normen waaraan het windpark moet voldoen, staan we open voor reacties om de overlast van de resterende slagschaduw zoveel mogelijk te beperken. Op onze website is aanvullende informatie van Pondera Consult opgenomen. Op de website van RVO staat meer informatie over de slagschaduw van windturbines, over de wettelijke normen en over de toetsing daaraan.
 • Wat is de invloed van luchtvaartverlichting op vleermuizen?
  Er wordt een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Het vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol (opgesteld door het Ministerie van EZ en fungeert als toetsingskader). We zullen deze vraag als aandachtspunt hierin betrekken.

Windplan: participatieproces en communicatie

 • Wanneer gaat de coöperatie met de bewoners en grondeigenaren in gesprek?
  Als iemand zich meldt gaan we in gesprek. Dat doen we na het besluit door de gemeente over de ingeleverde plannen. Wanneer de coöperatie het plan mag uitvoeren, gaan we zo snel mogelijk in gesprek met de betrokkenen en belanghebbenden.
 • Kunnen omwonenden meebeslissen over het omgevingsfonds?
  Ja dat kan. Wij willen met de omwonenden op een later moment in gesprek over de manier waarop het omgevingsfonds zo optimaal mogelijk voor het gebied kan functioneren.
 • Als ik contact wil met de coöperatie, bij wie moet ik dan zijn?
  Met het bestuur kan contact opgenomen worden. Bijvoorbeeld via (info@wijduurzaamstaphorst.nl).
 • Hoeveel leden zijn minimaal nodig om het windplan te laten slagen?
  De gemeente stelt geen (minimum)eisen aan het aantal leden van de coöperatie. Er zijn drie toetsingscriteria gehanteerd voor het windplan: ruimtelijke inpassing (gebiedskeuze), financiële participatie (60-100% coöperatief) en participatie in het proces. Dit is door ons uitgewerkt.
  De gemeente wil een plan met minimaal 60% coöperatief. Wij Duurzaam Staphorst heeft in het plan van de coöperatie een 100% coöperatief windplan ontwikkeld. Natuurlijk hopen wij dat zoveel mogelijk inwoners lid worden, met ons meedenken en meedoen, en financieel participeren in en profiteren van ons windplan.
 • Waarom kiest de coöperatie voor samenwerking met het waterschap Drents Overijsselse Delta?
  Vanuit de wens om het project niet alleen voor maar ook door Staphorst te realiseren is de samenwerking opgezocht met andere organisaties in de gemeente die een belangrijke plek in de maatschappij hebben, de visie van de coöperatie onderschrijven en in de eigen ambities duurzaam willen zijn. Daarbij is de coöperatie in gesprek geraakt met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De coöperatie en het waterschap willen samen werken voor een windpark. Beide organisaties hebben ambities ten aanzien van duurzame energie, voelen zich betrokken bij de lokale bevolking, hebben elkaar gevonden in een effectieve en efficiënte samenwerking en zijn bereid elkaars expertise te delen bij het ontwikkelen van het park.
 • Bewoners voelen zich niet gehoord door de aanpak van de coöperatie. Hoe verloopt de communicatie?
  Of iemand zich gehoord voelt is een persoonlijke beleving. Wat betreft de communicatie doen wij onze uiterste best zo vroeg en volledig mogelijk belanghebbenden van informatie te voorzien en met hen te communiceren. In april 2018 heeft de net opgerichte coöperatie twee bijeenkomsten georganiseerd (geen van de andere initiatiefnemers heeft dit gedaan), zelfs nog voordat ons plan door de gemeente is uitgekozen om te laten uitvoeren. Er is een website waarop we regelmatig actuele informatie publiceren. Bewoners in de buurt van het gebied hebben we per brief uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst  op 3 oktober j.l. Daarvoor hebben we in juli met het buurtcommité van de Lommert een afzonderlijke avond georganiseerd.
  In ons windplan is het participatieproces en een communicatieplan beschreven. Dat is ons uitgangspunt. We zijn ons daarentegen ook bewust dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Ondanks dat willen we een constructieve dialoog voeren met iedere belanghebbende met respect voor elkaars mening.
 • Is de vergoeding in het omgevingsfonds voor de bewoner of is het gekoppeld aan het woonadres.
  De coöperatie heeft de voorkeur om een deel van de vergoeding van het omgevingsfonds te koppelen aan het adres. Een ander deel als compensatie te besteden in het gebied. Dit zal echter nog definitief uitgewerkt worden gedurende de voorbereidingsfase van het windpark. De uitwerking van het omgevingsfonds zal met omwonenden worden afgestemd.update 22 oktober 2018

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief