Alles uitklappen

De coöperatie

 • Lidmaatschap
Wat houdt lidmaatschap in?

Voor een contributie van €10,- per jaar beslist u mee in de coöperatie. Door lid te worden geeft u aan dat er binnen de lokale bevolking draagvlak is voor de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst. De coöperatie heeft een vergunning voor een windpark verkregen van de gemeente Staphorst. Met (veel) leden staan we sterker bij diverse partijen.

Wat krijg ik voor tientjes lid terug?

Zie vraag over lidmaatschap en zeggenschap.

Als u lid wilt worden van de coöperatie moet u dan ook woonachtig zijn in Staphorst?

Uitgangspunt is dat de coöperatie het windplan uitwerkt en realiseert “door en voor Staphorst” en het lidmaatschap is voor inwoners van de gemeente Staphorst. Het bestuur beslist als een persoon woonachtig buiten de gemeente lid wil worden en maakt eventueel een uitzondering op dit uitgangspunt. Dit is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Is het zinvol om lid te worden om Wij Duurzaam Staphorst te ondersteunen bij de plannen?

Ja, word lid, hoe meer mensen lid worden voor € 10,- hoe sterker wij staan en hoe meer lokale betrokkenheid er komt voor onze plannen. Alleen leden kunnen financieel participeren in het windpark, reden te meer om lid te worden. De leden die zich hebben ingeschreven voor de peiling participatie (in 2019) hebben voorrang om zich in te schrijven op de daadwerkelijke participatie in 2020.

 • Zeggenschap
Heb ik zeggenschap/een stem?

Via lidmaatschap van de coöperatie en de algemene ledenvergadering. Zie hiervoor.

 • Reglement
Liggen de statuten en huishoudelijke regelement van Wij Duurzaam Staphorst ergens ter inzage en hoe is de aansprakelijkheid vastgelegd?

Als iemand lid is dan kan diegene inzage krijgen in de statuten en het huishoudelijke reglement. Het huishoudelijk reglement staat ook op de website. Er is sprake van uitgesloten aansprakelijkheid (UA).

 • Algemeen
Zijn het bestuur en de huidige actieve mensen er alleen om het op te zetten of blijven deze mensen het doen?

In de statuten staat dat bestuursleden minimaal vier jaar verbonden zijn aan de coöperatie. Ze kunnen tweemaal worden herbenoemd voor wederom een periode van vier jaar. Er komt een rooster van aftreden. De werkgroep voor het windplan heeft inmiddels een vervolg gekregen in een projectgroep en blijven voor de realisatie van het windpark verbonden. Binnen de projectgroep zijn werkgroepen actief voor specifieke onderwerpen.

 

Is de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst er alleen voor het windpark?

Het is een coöperatie met een brede doelstelling, er zijn meer initiatieven die we kunnen ondernemen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid in het dorp. We zouden ons verder kunnen richten op andere projecten, maar de eerste focus ligt op korte termijn op het windpark Bovenwind. Enkele leden binnen de coöperatie hebben ideeën voor zonne-energie met de opzet van een postcoderoos. Voor nieuwe initiatieven verwacht het bestuur dat leden zich organiseren in een werkgroep. We zijn een coöperatie met een brede doelstelling voor Staphorst.

Heeft de coöperatie nog andere plannen dan het windpark?

Het windpark heeft eerst prioriteit. Daarnaast gaan we aan de slag met andere plannen binnen de doelstellingen van de coöperatie (duurzaamheid/leefbaarheid). Denk hierbij aan zonnepanelen en/of postcoderoos.

 • Duurzame energie
Wat betekent de Regionale Energie Strategie voor de gemeente Staphorst?

Binnen de Regionale Energie Strategie (RES) zal vanuit de regio Noordwest Overijssel in het voorjaar van 2020 een concept-RES worden opgeleverd om in 2030 voldoende duurzame energie op te wekken. Nederland is verdeeld in regio’s die elk een RES opstellen. Staphorst neemt deel aan de regio Noordwest Overijssel en zal net als elke andere gemeente in deze regio haar bijdrage in duurzaam opgewekte gaan leveren aan de RES.

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Met het Nationaal Programma RES worden de regio’s ondersteund bij het maken van de RES. Meer hierover is te lezen op regionale-energiestrategie.nl.

Heeft de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst ook ambities voor de Regionale Energie Strategie (RES)?

Wij Duurzaam Staphorst is actief binnen de gemeente met een brede doelstelling voor duurzaamheid en leefbaarheid. Dat betekent dat de coöperatie ambities heeft om naast het huidige project van het windpark Bovenwind binnen de gemeente ook een rol te vervullen om meer duurzame energie op te wekken en andere projecten op te starten. Ideeën van inwoners en leden verneemt de coöperatie dan ook graag.
Wij hebben inmiddels veel ervaring op gedaan met het windpark Bovenwind en het ledental van de coöperatie groeit gestaag. Wij zijn er van overtuigd dat door onze vernieuwende aanpak ook nieuwe projecten binnen de RES en de gemeente Staphorst kunnen leiden tot “profijt in ons dorp”.

Is er ook nagedacht over andere vorm van energie opwekking bijvoorbeeld in de vorm van waterstof?

Zover hebben we nog niet nagedacht omdat we ons nu puur richten op windenergie maar binnen de coöperatie zijn wel andere vormen denkbaar. Maar er zullen meer ideeën ontstaan binnen de coöperatie. Onze doelstelling is breder maar nu is de focus op het windpark.

Ik heb een nieuw huis gebouwd en dat is al energieneutraal, waarom dan toch nog windmolens?

We juichen het enorm toe als inwoners een energieneutraal huis bouwen. Dat geldt niet voor alle huizen en bedrijfspanden. De gemeente heeft ambities om energieneutraal te zijn. Daar levert het windpark een bijdrage aan. Het realiseren van het windpark is ook nodig voor het behalen van de doelstellingen van het Rijk en de provincie Overijssel voor windenergie op land.

Ik woon in een monument. Heeft de coöperatie plannen voor duurzaamheid bij monumenten?

Zoals hiervoor staat geantwoord heeft ons windproject prioriteit. Het bestuur van Wij Duurzaam Staphorst heeft nog geen plannen voor duurzaamheidsproject van monumenten. Wanneer er leden zijn die bijvoorbeeld zelf in een monument wonen en zich hiervoor willen inzetten juichen wij dat toe en zou dat misschien het tweede bijzondere project zijn dat kan worden opgestart.

Windpark

 • Algemeen
Klopt het dat Wij Duurzaam Staphorst één van de partijen is die bij de gemeente een plan heeft ingediend om molens te gaan bouwen/plaatsen en hoeveel andere partijen zijn er?

Het klopt dat er in 2018 meerdere partijen zijn geweest die een plan hebben ingediend. De gemeente heeft een uitvraag gedaan en hiermee wilden ze het initiatief mogelijk maken. In feite heeft de gemeente aangegeven dat personen, bedrijven en/of een coöperatie met een plan mochten komen, zodat de gemeente deze plannen kon beoordelen op de volgende punten:

 • Ruimtelijk inpassing (waar komen de windmolens te staan?)
 • Hoe is het financieel georganiseerd?
 • Hoe wordt er omgegaan met de omgeving en de communicatie.

In totaal zijn er in april 2018 vijf plannen ingediend. Naast Wij Duurzaam Staphorst zijn er nog vier andere plannen ingediend. Het college van B&W van de gemeente heeft in mei 2018 besloten welk plan het beste is en welk plan het uiteindelijk is geworden. Een beoordelingscommissie heeft daarover een beoordeling en advies gegeven. Deze commissie bestaat uit drie experts op gebied van financiën, ruimte en participatie. Op deze drie onderdelen zijn de plannen beoordeeld. Het advies van de experts is voorgelegd aan het college. Het college heeft besloten dat het plan van Wij Duurzaam Staphorst verder wordt opgepakt.

Wat is het verschil tussen Wij Duurzaam Staphorst en de overige plannen?

Wij Duurzaam Staphorst is een coöperatie met wortels in Staphorst. We laten alle revenuen op verschillende manieren in de gemeente terugkomen, zo zijn we 100% coöperatief. Dat is het grootste verschil.

Kunt u mij garanderen dat er na deze drie molens niet meer molens in dit gebied geplaatst worden?

De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een windpark met drie windmolens om te voldoen aan de opgave van 12MW die de gemeente heeft voor de doelstelling van de provincie Overijssel (85,5MW). Dit is de opgave die Wij Duurzaam Staphorst wil realiseren.
Wij kunnen niet garanderen dat er in de toekomst geen nieuwe doelstellingen vanuit het Rijk en de provincie komen, waardoor er meer windmolens in Staphorst komen. Als dat aan de orde is, is dat een nieuwe situatie en een nieuw project waarover eerst de gemeente een besluit moet nemen.

Waarom zet u zich in voor de realisatie van de windmolens, wat is uw eigen belang?

Wij Duurzaam Staphorst heeft in april 2018 een plan ingediend waarbij de opbrengst 100% bij de eigen inwoners en ondernemers terechtkomt. Dat is onze belangrijkste motivatie om ons voor de molens in Staphorst in te zetten. De lusten en lasten komen bij elkaar in het dorp. Een andere reden om ons in te zetten is de lokale energie transitie. De geproduceerde duurzame energie is een belangrijke bijdrage aan het energie neutraal worden van Staphorst en het terugdringen van de hoeveelheid CO2.
Het belang voor de coöperatie (bestuur en leden) is dat het profijt van het windpark komt bij een brede groep inwoners en ondernemers in Staphorst en ook een deel bij de coöperatie zelf. Het profijt voor Wij Duurzaam Staphorst wordt ingezet voor de doelstellingen van de coöperatie (duurzaamheid en leefbaarheid).

Waarom meer molens in Staphorst, we hebben er toch al een paar?

De provincie Overijssel wil de extra molens in Staphorst om te kunnen voldoen aan de (landelijke) afspraken voor windenergie van 85,5 MW in provincie Overijssel per 2020. Dit besluit is genomen. Het gaat er nu niet om of er molens komen, maar hoe de lokale bevolking er zo veel mogelijk zelf van kan profiteren. Voor dat laatste zetten we ons in en hebben we de vergunning aangevraagd

Waarom niet op zee?

Dat is nu niet aan de orde. Op zee komen ook windmolens.

Hoeveel molens komen er?

Wij gaan voor  3 molens van 4MW per molen.

Waarom kiest de coöperatie niet voor meer?

De vraag is om 12 MW windenergie mogelijk te maken in de gemeente Staphorst. Meer is mogelijk, maar de focus is om het gevraagde vermogen te realiseren. Dit is overigens al een forse (maar haalbare) financiële opgave.

Het gaat nu over 3 windmolens, kunt u deze ook uitbreiden naar 4 of 5? Om meer winst te maken en meer te investeren.

Alles kan natuurlijk. De uitvraag van de gemeente is om te voldoen aan de doelstellingen van de provincie op het gebied van windenergie in 2020.

Waarom kiest de coöperatie voor samenwerking met het waterschap Drents Overijsselse Delta?

Vanuit de wens om het project niet alleen voor maar ook door Staphorst te realiseren is de samenwerking opgezocht met andere organisaties in de gemeente die een belangrijke plek in de maatschappij hebben, de visie van de coöperatie onderschrijven en in de eigen ambities duurzaam willen zijn. Daarbij is de coöperatie in gesprek geraakt met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De coöperatie en het waterschap willen samen werken voor een windpark. Beide organisaties hebben ambities ten aanzien van duurzame energie, voelen zich betrokken bij de lokale bevolking, hebben elkaar gevonden in een effectieve en efficiënte samenwerking en zijn bereid elkaars expertise te delen bij het ontwikkelen van het park.

 • Financiële participatie
Ik las in de media dat de windmolens er mogen komen. Hoe werkt het verder en kan ik (nog) een aandeel nemen?

Wij Duurzaam Staphorst start het project weer volledig op met de voorbereidingen voor de realisatie van het windpark Bovenwind. De keuze voor een turbineleverancier moet nog gemaakt worden en we gaan in gesprek met banken over de financiering. Hierna zullen we de leden van Wij Duurzaam Staphorst benaderen over de financiële participatie. We verwachten dat dit na de zomervakantie, in de tweede helft van 2021, gaat plaatsvinden.

Moet u lid zijn om participant te kunnen worden?

Ja, als u voor € 10,- lid wordt, krijgt u straks de kans om te participeren in het windproject.

Stel dat ik lid word en participeer en vervolgens kom ik te overlijden, mijn kinderen erven maar wonen niet in Staphorst, hoe gaat dat?

De kinderen erven gewoon alles wat u bezit inclusief de certificaten.

Als u lid bent van de coöperatie kunt u dan op elk moment certificaten kopen of is er een deadline aan verbonden?

Op het moment dat de coöperatie eigen vermogen moet binnenhalen om te investeren in een project kunnen participanten instappen. Later zijn we voorzien in eigen vermogen en is het niet waarschijnlijk dat participanten dan nog kunnen instappen.

Wat is minimum en maximum inleg?

In ons windplan zijn we uitgegaan van  €500,-. Dit is gewijzigd in €250,- . Er is in principe geen maximum bedrag voor de inleg. Bij een overschrijving van het benodigde eigen vermogen wordt zo nodig bepaald om bedragen naar rato maximaal te stellen. We zorgen er wel voor dat alle voor-ingeschreven participanten minimaal één certificaat kan investeren.

Hoeveel is het rendement?

Het is sterk afhankelijk van de definitieve uitwerking met de keuzen voor de turbines en de toekenning van subsidie (SDE). Dat is nu nog een verwachting. De verwachting van het rendement op basis van het windplan van Wij Duurzaam Staphorst is een rendement tussen de 4 tot 6 %. Dat is hoger dan de meeste spaarrekening van de banken. Op basis van de prognoses in augustus 2019 zou het ook hoger kunnen uitvallen.

Als u nu participeert, participeert u dan alleen in de wind of participeert u ook in de andere doelen die mogelijk gaan komen?

De participatie is nu alleen voor de wind. Als er andere ideeën komen is dat voor later.

Wat is het risico als ik (financieel) participeer? Als er een bank failliet gaat krijgt u in ieder geval uw geld terug, hoe is dat in het geval van deze coöperatie.

De structuur van de coöperatie voorziet in het risicoprofiel dat u als participant niet aansprakelijk gesteld kan worden wat er binnen de Wij Windenergie Staphorst BV gebeurd. WWS BV is onderdeel van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst en is specifiek voor het exploiteren van het windpark opgericht. De coöperatie heeft na de verkregen vergunning de SDE subsidie aangevraagd. Daarnaast gaan we de financiering rond maken en schaffen we de molens aan, deze verzekeren we. Er komt een goed onderhoudscontract. Wat kan u dan nog eigenlijk gebeuren? De wind gaat niet zo snel liggen. De wind en het resultaat daarvan is variabel. De energieprijs is niet bekend.
Het risico is dus relatief beperkt. De participant krijgt een rendement, voordat er rendement naar de coöperatie gaat. Als WWS BV failliet gaat is ieders inleg weg. Elke participant loopt niet meer risico dan zijn/haar inleg.

Wat voor aflossingstermijn denken jullie?

Het rendement en de cashflow is interessant. Het vreemd vermogen van de bank moet de coöperatie in 14 of 15 jaar aflossen. De vraag is of de participanten en/of de coöperatie het eigen vermogen wel wil aflossen. Het rendement voor de participanten wordt dan ook op die posities minder. Prognoses in het windplan voorzien in de aflossing van de inleg van de participanten. Dit wordt geactualiseerd als de financiering wordt uitgewerkt.

Is er een mogelijkheid om de certificaten snel te verkopen? Zijn de participaties verhandelbaar?

Dat is wel mogelijk als een van de participanten dat in bijzondere omstandigheden zou willen. De certificaten gaan dan terug naar de coöperatie. We kunnen natuurlijk niet iedereen tegelijk aflossen maar het is mogelijk om op een individueel verzoek de certificaten af te lossen indien dat door omstandigheden gewenst is.

Wordt de inleg ook terugbetaald en over hoeveel jaar?

Algemeen is gerekend dat er na 10 jaar afgelost kan gaan worden. Mogelijk komt hierin een keuzemoment.
Mits er voldoende geld in kas is (liquiditeit), kan de inleg eerder terugbetaald worden. Op verzoeken daartoe neemt het bestuur een besluit.

Na hoeveel jaar na de start denkt WDS winst te hebben?

Wij Duurzaam Staphorst verwacht in haar prognose van het windplan dat er winst gemaakt zal worden vanaf het moment dat de molens draaien. In de jaren voorafgaand aan dit startmoment worden er in de planfase kosten gemaakt waar geen inkomsten tegenover staan. De verwachting is dat na ongeveer twee à drie jaar de aanloopverliezen weg zijn.

Vallen de certificaten/aandelen die ik straks koop ook onder de groene vrijstelling in de inkomstenbelastingsfeer?

Nee, dat is niet het geval. De certificaten/aandelen moeten dan van een beleggingsinstelling zijn en daar voldoet de coöperatie met het windpark niet aan.

Zijn er bedragen bekend, wat is er nodig? Hoeveel geld moet er opgehaald worden binnen Staphorst?

Het gaat om een windpark van 12 MW energie. In de berekeningen die we in april 2018 gemaakt hebben gaat het om een totaal investering van circa 20 miljoen euro, waarvan 15 miljoen euro wordt gefinancierd en 4 tot 5 miljoen euro opgehaald moet worden in Staphorst. Dit wordt geactualiseerd zodra we de financiering verder gaan uitwerken.

Als u zich inkoopt kunt u dan ook goedkope energie terugkrijgen?

De vraag over de energie is in dit stadium nog lastig te beoordelen. Maar we hebben wel afgesproken om stroom onder eigen label te gaan verkopen. We kunnen hier als kleine groep iets in bedenken maar het is juist een prima onderwerp om straks binnen de coöperatie te bespreken. Meteen een oproep om ook lid te worden en daarover met ons mee te denken.

Wat doet de coöperatie als er niet voldoende geld wordt opgehaald? Is er dan een plan B?

Dan heeft de coöperatie andere partijen die willen bijspringen. De peiling participatie uit 2019 geeft aan dat we voldoende geld op kunnen halen.

Kan ik mijn kinderen opgeven voor de peiling van de financiële participatie?

U kunt nu in de peiling voor uzelf het totaal aantal certificaten opgeven wat u voor uw kinderen en uzelf wilt reserveren. Voor de financiële participatie in 2020 werkt de coöperatie voor deze situaties een oplossing uit.

Ik begrijp dat certificaten voor leden en inwoners in Staphorst zijn. Wat gebeurt er met de certificaten als ik verhuis naar een andere gemeente?

Deze certificaten blijven op uw naam geregistreerd staan en u blijft het rendement hierop ontvangen.

Mag ik certificaten aan derden verkopen?

Nee, dit is niet mogelijk. Als er onvoorziene omstandigheden zijn zullen de certificaten aangeboden worden aan de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst.

In het voorstel voor aanpassing van de belastingen vanaf 2022 wordt in Box 3 straks onderscheid gemaakt tussen sparen en beleggen. Waar vallen de certificaten voor het windpark Bovenwind onder na deze aanpassing?

De certificaten van het windpark Bovenwind zullen als belegging worden aangemerkt met een door de belastingdienst veronderstelt rendement 5,3%. Dit is het geval omdat het geen spaarrekening is. Alles wat er boven dit rendement ontvangen wordt door de certificaathouders is belastingvrij. Met de toepassing van 30% belasting over het veronderstelde rendement is het effectieve belastingpercentage dan 1,6%.
WDS gaat er uit dat het rendement waarschijnlijk hoger zal komen te liggen dan de genoemde 5,3%. Informatie over de financiële participatie volgt in de loop van 2020.

 • Omwonenden
Hoe ver gaat het omgevingsfonds in de omtrek van de molens?

In ons windplan hebben we hierover opgenomen “Tot de omwonenden worden gerekend de huishoudens/inwoners tot circa 1.000 meter van het hart van de dichtstbijzijnde windmolen uit het windpark.” Dit is afhankelijk van de plaats van de woning ten opzichte van het windpark. Circa 1.000 meter betekent soms iets verder dan 1.000 meter en soms iets minder. De inschrijving voor het omgevingsfonds is in april 2019 gesloten. De meerderheid van de woningen binnen het door ons aangemerkte gebied hebben zich hiervoor aangemeld.

Hoeveel geld gaat er naar de omwonenden?

De coöperatie geeft vergoedingen aan een omgevingsfonds, grondeigenaren en een maatschappelijk fonds. De precieze bedragen voor het omgevingsfonds (omwonenden) zijn vastgesteld en gecommuniceerd met de betrokken omwonenden die meedoen aan het omgevingsfonds.

Ik woon in het gebied van de windmolens en maak me zorgen om het geluid en de slagschaduw. Kijkt de coöperatie ook naar de gevolgen van het windpark voor de omgeving?

De coöperatie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de milieu-aspecten van het windpark (dit is een MER). Het geluid en de slagschaduw zijn onderzocht en uitgewerkt aan de hand van vier opstellingsvarianten. Zie hiervoor de informatie van de MER op de website.
Wij Duurzaam Staphorst wil de overlast van windmolens voor omwonenden en bedrijven als gevolg van slagschaduw voorkomen. Overlast door slagschaduw wordt voorkomen door een stilstandvoorziening op de windmolen. De coöperatie voelt zich lokaal betrokken bij de inwoners en ondernemers en we zullen ons uiterste best doen om overlast voor de mensen in ons dorp te voorkomen.

Wordt mijn woning minder waard door de realisatie van het windpark?

Dat is moeilijk zo te zeggen en verschilt per locatie. Het is onder andere afhankelijk van afstand tot de windmolen en het zicht op de turbine. Wij Duurzaam Staphorst heeft voor het plangebied gekozen omdat daar relatief weinig woonhuizen in de buurt staan.

Ik woon in het gebied en wil weten wat de coöperatie van plan is met het windpark. Hoe krijg ik informatie?

De coöperatie vermeld op de website de informatie over het te realiseren windpark. De gemeente heeft een vergunning verleend aan de coöperatie. U kunt altijd via onze website vragen stellen op het aangegeven e-mailadres. We streven ernaar u zo snel mogelijk daarop een antwoord te geven.

Is de vergoeding in het omgevingsfonds voor de bewoner of is het gekoppeld aan het woonadres.

De vergoeding van het omgevingsfonds is gekoppeld aan het woonadres. De uitwerking van het omgevingsfonds is met omwonenden afgestemd.

Houdt de Raad van State een adviesrichtlijn van 2.000 m in verband met geluidsoverlast en slagschaduw?

Richtlijnen worden door de overheid gesteld, de Raad van State is de rechtbank die besluiten van de overheid toetst of ze voldoen aan de door de overheid gestelde regels. Er zijn regels voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw. In de praktijk komt dat overeen met afstanden tot woningen van circa minimaal 400 m. Voor de turbines van windpark Staphorst zijn de afstanden tot woningen ruim groter. Buiten die afstand van 400 m wil het niet zeggen dat er geen enkel effect meer kan worden waargenomen.

De Raad van State hanteert wel als grens voor het bepalen voor de vraag of een persoon die bezwaar maakt (of beroep instelt) daadwerkelijk geschaad wordt in zijn belang de stelregel dat gevolge van ‘enige betekenis’ niet meer van toepassing zijn voor personen die woonachtig zijn op een afstand van 10x de tiphoogte (dat komt overeen met zo’n 2.000 m tot 2.200 m).

 

De raad van state formuleert dat als volgt:

Zoals de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak van 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271, is het uitgangspunt dat degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit die het besluit – zoals een bestemmingsplan of een vergunning – toestaat, in beginsel belanghebbende is bij dat besluit. Het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ dient als correctie op dit uitgangspunt. Gevolgen van enige betekenis ontbreken indien de gevolgen wel zijn vast te stellen, maar de gevolgen van de activiteit voor de woon-, leef-, of bedrijfssituatie van betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk belang bij het besluit ontbreekt. Daarbij wordt acht geslagen op de factoren afstand tot, zicht op, planologische uitstraling van en milieugevolgen (o.a. geur, geluid, licht, trilling, emissie, risico) van de activiteit die het besluit toestaat, waarbij die factoren zo nodig in onderlinge samenhang worden bezien. Ook aard, intensiteit en frequentie van de feitelijke gevolgen kunnen van belang zijn.

Voor windparken op land hanteert de Afdeling als uitgangspunt dat gevolgen van enige betekenis aanwezig kunnen worden geacht binnen een afstand van tien keer de tiphoogte van de voor appellanten dichtstbijzijnde windturbine, gemeten vanaf de voet van de windturbine. In veel gevallen bestaat ook buiten deze afstand zicht op het windpark, vooral als het windpark in open landschap ligt. De Afdeling gaat er echter van uit dat de gevolgen van het zicht op het windpark voor het woon- en leefklimaat op een afstand van meer dan tien keer de tiphoogte in beginsel te beperkt zijn om nog te kunnen spreken van gevolgen van enige betekenis. Daarnaast gaat de Afdeling ervan uit dat op een afstand van meer dan tien keer de tiphoogte in beginsel geen andere gevolgen van enige betekenis van het windpark zijn te verwachten, zoals geluid- of slagschaduwhinder van enige betekenis.

 

 • Grondeigenaren
Hoeveel geld gaat er naar de landeigenaar?

De coöperatie geeft vergoedingen aan een omgevingsfonds, grondeigenaren en een maatschappelijk fonds. Bij andere windparken is het gebruikelijk dat er alleen naar de grondeigenaar waar de windmolen op het land staat een vergoeding gaat. De coöperatie heeft een andere oplossing uitgewerkt. De grondeigenaar met de molen op het land en de omliggende eigenaren verdelen de grondvergoeding voor de windmolens. De betrokken grondeigenaren hebben in januari 2019 ingestemd met de grondvergoedingsmodel. Daardoor hebben meer mensen het profijt van de opgewekte windenergie. Dit sluit aan bij de gedachte van 100% coöperatief.

Hoe gaan jullie om met contracten van projectontwikkelaars?

De coöperatie heeft niet te maken gehad met contracten van projectontwikkelaars ten aanzien van grondposities.

Hoe wordt omgegaan met de huidige en nieuwe eigenaren (door de ruilverkaveling) van de percelen waarop een molen komt te staan?

In overleg met de betrokken grondeigenaren zijn er afspraken gemaakt over de vergoeding voor zowel de huidige als de toekomstige eigenaren van een perceel waar de molen geplaatst wordt.

Ik heb een perceel grond in het voorkeursgebied en heb interesse.

Wij willen dan graag uw naam, uw perceel(nr) en contactgegevens ontvangen en nemen later contact met u op. Zie onze contactgegevens op de website.

Waarom kopen jullie geen grond waar de molens geplaatst kunnen worden?

Wij hebben daarvoor niet gekozen in ons windplan. Wij hebben de keuze gemaakt om de grondvergoeding te geven aan een groep grondeigenaren rondom de windmolens. Dit is een onderdeel van de 100%-coöperatieve doelstelling.

Hoe is het eigendom geregel bij kabels voor het windpark die in de grond liggen

De interne bekabeling van het windpark tot aan de transformator (inkoopstation) is in eigendom van de coöperatie. De coöperatie heeft eisen opgenomen in de overeenkomsten (hoeveel jaar? Wat gebeurt er daarna? Wat in geval van onderhoud of storingen en er technici bij moeten?). Het stuk van het inkoopstation naar het aansluitpunt is van de netbeheerder. De netbeheerder is over dat stuk zelf verantwoordelijk voor de vergunningen en contracten. De eisen van netbeheerders ten aanzien van het leggen en gebruik van kabels zijn vaak vrij strak.

 • Maatschappelijk fonds
Hoeveel geld gaat er naar het maatschappelijk fonds?

De coöperatie geeft vergoedingen aan een omgevingsfonds, grondeigenaren en een maatschappelijk fonds. De precieze bedragen voor het maatschappelijk fonds zijn nog niet vastgesteld. In het windplan is uitgegaan van €50.000,- per jaar.

Wat gaan jullie doen met het maatschappelijk fonds?

De inwoners van de gemeente Staphorst hebben de “lusten” van het windpark via het maatschappelijk fonds van de coöperatie. Organisaties, vereniging en dergelijke uit gemeente kunnen verzoeken indienen voor een bijdrage in het bekostigen van een activiteit of investering met een maatschappelijk/cultureel belang. De verzoeken zullen worden beoordeeld door het bestuur van de stichting/entiteit die het budget beheert. De gelden van de coöperatie zullen door de coöperatie worden besteed binnen de door de coöperatie geformuleerde doelstellingen.

Gebied, locatie en opstelling windpark

 • De omgeving
Waar komen de molens?

Onze molens komen in gebied acht tussen de Gorterlaan en de Bovenweg vandaar onze naam Windpark Bovenwind. Elders op deze website is de voorkeurslocatie te vinden.

Van de 12 locaties die de gemeente op de kaart heeft staan hebben jullie gekozen voor nummer 8. Is deze locatie ook de beste windlocatie volgens Wij Duurzaam Staphorst?

Wij denken dat Wij Duurzaam Staphorst daar het beste windpark kan realiseren. Doordat gebied 8 dunbevolkt is zullen de effecten van een windpark door zo min mogelijk mensen worden waargenomen.

Van de adviseurs ontvingen we een berekening waar wij onze windprognoses op baseren. Dit is een kansberekening die aangeeft hoeveel wind er langs komt en uit de resultaten bleek dat ons gebied goed tevoorschijn komt.

Waarom niet in het bos?

Het bos is een onderdeel van het NNN-gebied (Natuur Netwerk). Daar is vanuit de provincie geen molen mogelijk.

Houden jullie er rekening mee dat in de zomer de zonaanbidders bij de Zwarte Dennen last krijgen van slagschaduw?

In het onderzoek (MER) is onder andere naar slagschaduw van de windmolens gekeken. De opstelling van de molens en de stand van de zon  spelen daarbij een belangrijke rol. Uit het onderzoek blijkt dat er geen overlast is bij de bosvijver.

Wat is de wettelijke normering voor geluid?

Windturbines produceren geluid. Bij moderne windturbines komt het geluid met name van de bewegende rotorbladen. Hoe dat geluid wordt ervaren is afhankelijk van de windsnelheid, het type windturbine en het omgevingsgeluid dat er is (bijvoorbeeld door het spoor, verkeer of de wind). De normen voor de hoeveelheid geluid op de gevel van geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, worden weergegeven in decibel, dB(A). De geluidsproductie door windturbines is aan strenge wet- en regelgeving gebonden. Op onze website is aanvullende informatie van Pondera Consult opgenomen. Op de website van RVO staat meer informatie over het geluid van windturbines, over de wettelijke normen en over de toetsing daaraan.

Wat is de wettelijke normering voor slagschaduw?

De wet schrijft voor dat windturbines een automatische stilstand-voorziening moeten bezitten als slagschaduw optreedt bij gevoelige objecten, voor zover de afstand tussen de woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden. Afhankelijk van een aantal factoren geven de windmolens slagschaduw. Naast de normen waaraan het windpark moet voldoen, staan we open voor reacties om de overlast van de resterende slagschaduw zoveel mogelijk te beperken. Op onze website is aanvullende informatie van Pondera Consult opgenomen. Op de website van RVO staat meer informatie over de slagschaduw van windturbines, over de wettelijke normen en over de toetsing daaraan.

Kunnen de windturbines in de voorgestelde opstellingen in de omgeving van het munitiedepot van Defensie geplaatst worden?

De coöperatie heeft periodiek overleg gehad met Defensie, aangezien zij ook een belanghebbende in het gebied zijn. De ingediende aanvraag ligt buiten de door hen zogenoemde A-contour. Defensie heeft geen zienswijze ingediend.

In de NRD zijn vier opstellingen weergegeven. Wordt het een van deze opstellingen of kan dit ook nog wijzigen?

Er zijn verschillende soorten onderzoeken waarop de opstellingen zijn beoordeeld. Bijvoorbeeld slagschaduw, geluid, ecologie en landschappelijk. Ook werden reacties op de NRD betrokken bij de beoordeling van de opstellingen. Mede op basis van deze onderzoeken is het voorkeursalternatief gekozen waarvoor inmiddels de aanvraag is ingediend en vergund.

 • Windmolens
Wat is de streefdatum dat de molens geplaatst worden? Ook met het oog op de inschrijving op de SDE+ subsidie.

De provincie Overijssel heeft als doelstelling 1 januari 2021. De gemeente Staphorst heeft in oktober 2019 de coöperatie de Omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van het windpark. De coöperatie heeft in oktober 2019 SDE+ subsidie aangevraagd. De RVO heeft in februari 2020 de beschikking afgegeven voor deze subsidie. In juli heeft de provincie Overijssel ontheffing verleend op de Wet Natuurbescherming (WNB).

In november 2019 is echter is een beroep in gesteld bij de Raad van State. Daarvoor is een zitting geweest op 25 september 2020. De uitspraak van de Raad van State komt wellicht eind 2020. Daarna kan de coöperatie vervolgstappen zetten voor het project. Daarmee schuift de planning van het project zeker een jaar op.

Waar willen we in investeren (gaan we voor de Kia of voor de Mercedes)? Hoe gaat het financiële plaatje eruit zien als ze zijn afgeschreven? Zijn daar modellen van?

We hebben een prognose met een afschrijving van 20 jaar. Het model daarna wordt nog aan gewerkt. Het is een lastige prognose omdat we geen idee hebben van de energieprijs van dat moment (verre toekomst).

Wat is het type windmolens?

Wij zijn uitgegaan van een bepaald type molen die u veel ziet bijvoorbeeld bij het spoor. Hoge molens met drie wieken. Het type wordt pas definitief bepaald in de verdere uitwerking van de plannen.

Hoe hoog worden de molens?

We zijn uit gegaan van molens met een ashoogte van circa 130m en een tiphoogte van circa 200m.

Waarom zijn molens zo hoog?

De stroomopbrengst is afhankelijk van de hoogte van de windmolen. Met name de rotordiameter is belangrijk. Hoog in de lucht waait het vaker en harder. Hoe groter de rotordiameter, hoe meer wind de wieken vangen en hoe meer stroom de windmolen opwekt. Over het algemeen geldt de regel: als de wieken van een windmolen twee keer zo groot zijn, is de opbrengst (in kWh) vier keer zo hoog.

Wat is de benodigde oppervlakte voor een molen?

De oppervlakte voor de molen zelf is natuurlijk relatief beperkt. Wat de omvang van een benodigd gebied voor een windpark vooral bepaald is het aantal molens, de grootte van de molens, de onderlinge afstand en de opstelling.
Wij Duurzaam Staphorst kiest voor drie molens met een ashoogte van circa 140m en een tiphoogte van circa 200m. De afstand tussen de molens is dan ongeveer 500 tot 600m.

Draaien de molens ook op zondag?

De energie opname en opwekking kunnen we op zondag niet stopzetten. Bij de opbouw, het onderhoud en het afbreken houden we rekening met de zondagsrust.

Waarom wordt er gekozen voor molens met een tiphoogte van 200 meter, dat geeft toch in veel groter gebied slagschaduw?

We hebben voor het windpark niet gekozen voor de opstelling van 4 (lagere) windmolens van 3 MW omdat het rendement voor het windpark daarvan minder is, daardoor minder te delen valt en de impact op de omgeving van vier kleinere molens zeker niet minder is dan drie grotere van 4 MW. Vanwege de minimale onderlinge afstand tussen de molens vraagt een windpark van vier molens meer grondoppervlak dan drie. In de MER die op onze website staat, is overigens wel een variant van vier windmolens met 3MW opgenomen die onderzocht is.

Wanneer er luchtvaartverlichting boven op de windmolens komen, kunnen die ook worden uitgezet?

Windturbines zijn verlicht om de veiligheid van het luchtverkeer te garanderen. Momenteel is het niet mogelijk om de lichten uit te zetten, maar tegenwoordig is het wel toegestaan om de lampen continu te laten branden en de lichtintensiteit onder bepaalde weersomstandigheden te dimmen. Dit laatste wordt toegepast op ons windpark.

 • Project en planning
Wij Duurzaam Staphorst heeft in oktober 2019 een omgevingsvergunning gekregen. Hoe ziet de planning van het windpark er vanaf nu uit?

De planning wordt in samenwerking met o.a. de turbine leverancier uitgewerkt. Omdat de turbine en leverancier nog niet gekozen is, kan de planning nog niet definitief bepaald worden. De realisatie van het windpark Bovenwind staat als gevolg van de vertraging door de beroepsprocedure bij de Raad van State gepland in 2022.

Tijdens de beroepsprocedure zijn windmetingen uitgevoerd in de het gebied en is de selectie en contractering van de turbineleverancier voorbereid en worden er gesprekken gevoerd. Ook werkt de coöperatie de financiering alvast uit omdat in 2020 de financiering met de banken gepland staat en dan ook de financiële participatie door de inwoners van de gemeente plaats vindt.

Een windproject in de Flevopolder geeft aan dat nu de Raad van State daarover een uitspraak heeft gedaan er in de polder vanaf 2021 gebouwd kan worden (de stentor 7 nov 2019). Wat is de planning van WDS voor windpark Bovenwind?

Nu er sprake is van een procedure bij de Raad van State heeft dat uiteraard gevolgen voor onze planning. Op dit moment is niet bekend hoelang de beroepsprocedure bij de Raad van State is voor de verleende vergunning van de gemeente Staphorst. De coöperatie moet wachten op de uitspraak voordat er definitief vervolgstappen kunnen worden gezet. Binnen het project worden echter wel voorbereidingen getroffen voor de selectie van de turbine en leverancier en de financiering. Wat uitgevoerd kan worden zonder grote financiële risico’s, zal de coöperatie alvast doen. Wanneer de contracten met de turbineleverancier vastliggen, ligt ook de datum vast waarop de windmolens gaan draaien.

De ruilverkaveling heeft besloten het besluit voor tijdelijk gebruik per 1 januari 2020 uit te stellen met een jaar. Heeft dat gevolgen voor het windpark Bovenwind van WDS?

Nee, dit besluit heeft geen directe gevolgen voor onze planning. Omdat de planning van het windpark Bovenwind ook een jaar uitloopt (zie hiervoor) en met de huidige planning van de ruilverkaveling in januari 2021 de juridische overgang van de perceeleigenaren is gerealiseerd, is er geen knelpunt. Daarnaast is het zo dat WDS overeenkomsten is aangegaan met zowel de huidige als ook de nieuwe grondeigenaren van de percelen waarop de molens komen en waar de bekabeling komt. De nieuwe planning van de ruilverkaveling leidt niet tot vertraging in de planning. We kunnen op tijd hierop anticiperen en dat doen we dan dus ook.

Gaan jullie werkzaamheden binnen Staphorster bedrijven wegzetten?

Waar dat kan, heeft dat de voorkeur. Voor sommige specialistische kennis zullen we buiten de gemeente moeten kijken.

Hoe gaan jullie om met contracten van projectontwikkelaars?

De coöperatie heeft een eigen plan opgesteld.

Kan Spoorwind projectontwikkelaar worden?

De coöperatie heeft een eigen plan opgesteld.

 • Natuurwaarden
Wat is de invloed van luchtvaartverlichting op vleermuizen?

Er is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Het vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol (opgesteld door het Ministerie van EZ en fungeert als toetsingskader). Het effect is te lezen in de MER.

Is er voor het windpark een ontheffing op de Wet Natuurbescherming (WNB) nodig?

Ja die ontheffing is nodig voor een windpark. Deze ontheffing is in maart 2019 door ons aangevraagd bij de provincie Overijssel. Op 10 juli 2020 heeft de provincie de ontheffing WNB verleend voor de realisatie en het gebruik van de drie windturbines van het Windpark Bovenwind op de locatie Berkenstouwe – Gorterlaan – Bovenweg in Staphorst. De ontheffing WNB van de provincie en de in oktober 2019 verleende omgevingsvergunning door de gemeente zijn belangrijke vergunningen voor de realisatie van het windproject

Participatieproces windpark

 • communicatie
Als ik contact wil met de coöperatie, bij wie moet ik dan zijn?

Met het bestuur kan contact opgenomen worden. Bijvoorbeeld via (info@wijduurzaamstaphorst.nl).

Er zijn bewoners die zich niet gehoord voelen door de aanpak van de coöperatie. Hoe verloopt de communicatie?

Of iemand zich gehoord voelt is een persoonlijke beleving. Wat betreft de communicatie doen wij onze uiterste best zo vroeg en volledig mogelijk belanghebbenden van informatie te voorzien en met hen te communiceren. Op deze website wordt regelmatig actuele informatie gepubliceerd. We zijn en blijven wat ons betreft in gesprek met omwonenden, inwoners van de gemeente en grondeigenaren.
In ons windplan is het participatieproces en een communicatieplan beschreven. Dat is ons uitgangspunt. We zijn ons daarentegen ook bewust dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Ondanks dat willen we een constructieve dialoog voeren met iedere belanghebbende met respect voor elkaars mening.

 • Invloed
Kunnen omwonenden meebeslissen over het omgevingsfonds?

Ja dat hebben ze reeds gedaan.

Uitvoering Windpark Bovenwind

 • Windturbine
Welke turbine komt er te staan? Is hier een plaatje van?

De turbine is nog niet gekozen door Wij Duurzaam Staphorst. In de visualisaties bij de vergunningaanvraag zijn voorbeelden van windmolens zo realistisch mogelijk weergegeven. Wanneer de turbine door de coöperatie is uitgekozen wordt dat op de website vermeld onder Windpark – Uitvoering

Hoe maakt de coöperatie de keuze voor een turbine?

Hier spelen verschillende beoordelingscriteria een rol. Het gaat niet alleen om de totale investering (die is eenmalig), maar ook om de energieopbrengst en bijvoorbeeld het onderhoud en de garanties. Het windpark staat er tussen de 15 en 25 jaar en daarom wordt er door de coöperatie ook gekeken naar het profijt voor ons dorp gedurende de hele periode. De planning en levertijden worden besproken evenals hoe een leverancier het project organiseert. En natuurlijk dat een leverancier ons een windturbine levert die zo optimaal mogelijk past binnen de verleende vergunning.

Kunnen inwoners meebeslissen in de keuze voor een turbine?

In het selectieproces van de turbine en de leverancier is er geen rol voor de inwoners. Dit is een ingewikkeld en deels technisch proces waarin de coöperatie zich door een externe partij laat begeleiden. De coöperatie maakt een keuze voor de turbine binnen de grenzen van de verleende vergunning en op basis van onze uitgangspunten ‘zo min mogelijk overlast en zo veel mogelijk profijt’. De leden van de coöperatie worden in 2020 geïnformeerd over de gekozen windturbine. Daarna zal het ook via de website bekend worden gemaakt.

Heeft u een andere vraag? Stel deze gerust, wij antwoorden altijd.