Milieueffectrapportage

Voor de realisatie van het windpark wordt door Wij Duurzaam Staphorst vrijwillig een procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De coöperatie heeft aangegeven de opgave van de provincie te willen oppakken voor het zoekgebied 8 en daarmee dus ook de invulling van het windpark van 12MW. Daarin is er volop ruimte voor de lokale omgeving buiten de coöperatie en andere belanghebbenden om mee te denken over de invulling van het windpark. m.e.r. levert daarbij de informatie over de effecten op milieuaspecten als landschap en geluid voor verschillende invullingen van het windpark (verschillende alternatieven). Het MER geeft het milieu daarmee een volwaardige plek in de besluitvorming over de invulling van het windpark.

De Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste formele stap in het m.e.r. (de NRD staat elders op de website vermeld). De belangrijkste vervolgstappen -na de vaststelling van de NRD- die in de m.e.r.-procedure worden doorlopen, zijn:

  • Opstellen MER;
  • Terinzagelegging MER en de ontwerpbesluiten;
  • Vaststellen vergunningen;
  • Bekendmaken besluiten.