1. Informatieavond voor iedereen

  12 april 2018

  Informatievond Wij Duurzaam Staphorst. De coöperatie wil een plan in gaan dienen bij Gemeente Staphorst voor de realisatie van 12 MW windenergie. Iedereen is welkom om zich daarover te laten informeren bij Zaal Spoorzicht. Spontaan melden zich naar aanleiding van deze avond al bijna 80 leden aan.

 2. Informatieavond grondeigenaren en bewoners zoekgebied

  13 april 2018

  Informatievond Wij Duurzaam Staphorst. De coöperatie wil een plan in gaan dienen bij Gemeente Staphorst voor de realisatie van 12 MW windenergie. Grondeigenaren en bewoners zijn welkom om zich daarover te laten informeren.

 3. 80 leden

  14 april 2018

  80 leden gepasseerd! Wil jij ook meepraten en meedoen aan een Duurzaam Staphorst? Word lid! Voor maar € 10,- per jaar houden wij je volledig op de hoogte van de ontwikkelingen.

 4. 100 leden

  16 april 2018

  De mijlpaal van 100 leden gepasseerd! Wil jij ook meepraten en meedoen aan een Duurzaam Staphorst? Word lid van jouw coöperatie! Voor maar € 10,- per jaar houden wij je volledig op de hoogte van de ontwikkelingen.

 5. Indienen Windplan

  21 april 2018

  Vandaag hebben wij ons Windplan ingediend bij de Gemeente Staphorst. Hierin is opgenomen hoe wij op een coöperatieve wijze een windpark willen voor onze gemeente. Hoe? 100% profijt in het dorp met zo min mogelijk overlast.

 6. Het béste initiatief

  15 mei 2018

  Het Windplan van Wij Duurzaam Staphorst gekozen als beste initiatief voor windenergie in de Gemeente Staphorst.

  ‘Gemeente Staphorst gaat planologische medewerking verlenen aan het realiseren van een 12 MW windpark volgens het ingediende windplan van de plaatselijke coöperatie Wij Duurzaam Staphorst.’

  Dit naar aanleiding van een opdracht van de provincie Overijssel met als taakstelling om 12 MW in de gemeente Staphorst te realiseren voor 2021. De gemeente ging daarop op zoek naar partijen die interesse hadden in het realiseren van de windturbines. Vijf plannen werden ingediend. De plannen werden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Zij keken naar drie onderdelen: ruimtelijke & landschappelijke aspecten, participatie onderdeel financiën en participatie onderdeel proces. De beoordelingscommissie kwam vervolgens met een advies voor het college van B&W. Het college stemde in met het advies van de beoordelingscommissie waarin Wij Duurzaam Staphorst als beste initiatief naar voren kwam.

 7. Ambassadeursbijeenkomst

  14 juni 2018

  Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur. Ondernemers, veehouders, burgers en anderen die ons plan een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook hebben ze in het voortraject het initiatief genomen, denken ze mee over keuzes en zien kansen voor het profijt in het dorp. Vandaag gaan we hen informeren over de procesvoortgang en hebben we overleg over de te volgen stappen in het windproject.

   

 8. 10-07-2018

  10 juli 2018

  Gesprek met toekomstige omwonenden en buurtcomité Behoud De Lommert over het windpark bij Zaal Spoorzicht. Informatieverstrekking over plannen windproject en opstellingsalternatieven.

 9. Overleg Provincie Overijssel

  Week 36

  Wij Duurzaam Staphorst heeft overleg met Provincie Overijssel over concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en over de ruilverkaveling. Er blijkt voor het beoogde plan geen belemmeringen te zijn om met de concept NRD door te gaan op het gekozen op gebied 8 tussen het spoor en het Staatsbos.

 10. Indienen concept ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ bij gemeente Staphorst

  10 september 2018

  De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is de eerste formele stap in de m.e.r.-procedure. We verzoeken gemeente Staphorst de NRD ter inzage te leggen zodat de inwoners en andere belanghebbenden kennis kunnen nemen van de plannen en hierop kunnen reageren door aspecten aan te dragen voor de MER die we vrijwillig uit laten voeren.

 11. Gemeente Staphorst heeft concept NRD gepubliceerd

  26 september 2018

  De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is de eerste formele stap in de m.e.r.-procedure. Gemeente Staphorst heeft de NRD ter inzage gelegd zodat de inwoners en andere belanghebbenden kennis kunnen nemen van de plannen en hierop kunnen reageren door aspecten aan te dragen voor de MER die we vrijwillig uit laten voeren.

 12. Informerende raadsvergadering

  2 oktober 2018

  Vanavond geeft Wij Duurzaam Staphorst een toelichting op de procesvoortgang en het windproject tijdens een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis van Staphorst. Aanvang 20.00 uur.

 13. Openbare informatiebijeenkomst

  3 oktober 2018

  Openbare informatiebijeenkomst Wij Duurzaam Staphorst in samenwerking met gemeente Staphorst.

  Vanavond kan iedereen:

  – adviezen geven op notitie reikwijdte en detailniveau;
  – zich aanmelden voor de op te starten klankbordgroep;
  – informatie verkrijgen over omgevingsfonds;
  – informatie verkrijgen voor grondeigenaren;
  – kennis nemen van de opstellingsalternatieven;
  – informatie verkrijgen over het windpark.

 14. Informatieverstrekking

  6 november 2018

  Wij Duurzaam Staphorst levert informatie aan gemeenteraad. Zij debatteren over het proces van de ontwikkeling van 12 MW Windenergie naar aanleiding van het raadsbesluit in januari 2018.

  Update:
  Conclusie van het debat is dat ingezette proces voor realisatie van 12 MW windenergie geen wijzingen behoeft en het plan gevolgd kan worden.

 15. Klankbordgroep

  21 november 2018

  De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep vindt vanavond plaats.

  Op de pagina klankbordgroep kunt u alle presentaties lezen van de klankbordgroep.

  Vanavond gaan we kennismaken met elkaar. Het doel van de klankbordgroep bespreken en geven we toelichting op proces, procedures en besluitvorming.

 16. Update bij ledenvergadering I.C.C. Staphorst

  12 december 2018

  Wij Duurzaam Staphorst geeft op de ledenvergadering van de Industriële Contact Club Staphorst ICC een presentatie over het windproject. Een jaar geleden begon hier het eerste initiatief voor een lokale coöperatie voor windenergie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst.
  We lichten de leden in over de behaalde resultaten tot nu toe en over de planning van het windproject.

 17. Ambassadeursbijeenkomst

  19 december 2018

  Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur. Ondernemers, veehouders, burgers en anderen die ons plan een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook hebben ze in het voortraject het initiatief genomen, denken ze mee over keuzes en zien kansen voor het profijt in het dorp. Vandaag gaan we hen informeren over de procesvoortgang en hebben we overleg over de te volgen stappen in het windproject.

 18. Klankbordgroep

  20 december 2018

  De tweede bijeenkomst van de klankbordgroep vindt vanavond plaats bij Restaurant Waanders.

  Op de pagina klankbordgroep kunt u alle presentaties lezen van de klankbordgroep.

  Vanavond gaan de voorkeursalternatieven bespreken, geven we toelichting op het onderzoek naar de milieu-effecten en toelichting op de normen en kaders voor geluid en slagschaduw.

 19. Informatiebijeenkomst en overleg

  Week 2

  Deze week praten we voor de derde keer met de klankbordgroep over de voorlopige uitslagen van de M.E.R. en horen we graag ideeën van hen ten aanzien van de opstellingsvarianten. Daarnaast vind er deze week een informatieavond plaats voor (toekomstige) grondeigenaren in het zoekgebied.

 20. Klankbordgroep

  9 januari 2019

  De derde bijeenkomst van de klankbordgroep vindt vanavond plaats bij Restaurant Waanders.

  Op de pagina klankbordgroep kunt u alle presentaties lezen van de klankbordgroep.

  Vanavond worden voorlopige uitslagen van de onderzoeken gedeeld. Vragen en adviezen daarover worden vastgelegd.

 21. (Toekomstige) grondeigenaren

  10 januari 2019

  Vanavond is er een bijeenkomst met (toekomstige) grondeigenaren uit het gebied waar ons windpark gepland staat. Tijdens deze avond wordt er een conceptvoorstel gedaan over het grondvergoedingsmodel. Ook is er ruimte voor advies, meningen en vragen. Daarnaast is er de mogelijkheid om grond beschikbaar te stellen voor het windproject door het tekenen van een overeenkomst. De avond vindt plaats in zaal Spoorzicht.

  Update n.a.v. de avond:  We krijgen van grondeigenaren enkele suggesties om ons model voor de vergoedingen  te verbeteren.

   

 22. Staphorst Energieneutraal in 2050

  14 januari 2019

  In overleg met de gemeente Staphorst over nieuwe energie: Staphorst energieneutraal in 2050.
  Aftrap verkenning en dialoog

  Stroom, warmte en CO2
  In 2050 moet alle energie (warmte en stroom) die in Staphorst wordt verbruikt, duurzaam worden opgewerkt. En tegelijkertijd moet de CO2-uitstoot fors verminderd zijn. Wij duurzaam Staphorst gaat met gemeente Staphorst in gesprek over plannen voor een schone, betaalbare en lokale energievoorziening.

 23. Overleg grondeigenaren

  Week 3

  Deze week houden we een tweede informatie bijeenkomst voor (toekomstige) grondeigenaren in het zoekgebied van het windpark. Wat betekent het voor u als er een windmolen gepland wordt op uw grond?

 24. Staphorst energieneutraal in 2050

  16 januari 2019

  De gemeenteraad van Staphorst heeft “ja” gezegd tegen de opdracht van het rijk om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. Maar ook het dichtdraaien van de Groningse gaskraan maakt dat we samen aan de bak moeten. Niets doen is geen optie.

  Vanavond praat Wij Duurzaam Staphorst mee op de startbijeenkomst bij Gemeente Staphorst.

 25. (Toekomstige) grondeigenaren

  17 januari 2019

  Vanavond gaat Wij Duurzaam Staphorst in gesprek met (toekomstige) grondeigenaren uit het gebied waar ons windpark gepland staat. Dit naar aanleiding van eerdere bijeenkomst. Er wordt gesproken over grondvergoedingen en het gewijzigde model wordt ter akkoord voorgelegd aan de aanwezigen. Daarnaast is er de mogelijkheid om grond beschikbaar te stellen voor het windproject door het tekenen van een overeenkomst. De avond vindt plaats in zaal Spoorzicht.

  Update: Grondeigenaren stemmen in met het verbeterde model van de grondvergoedingen. Er zijn geen bezwaren.

 26. Informatiebijeenkomst en overleg

  Week 4

  Deze week praten we voor de vierde keer met de klankbordgroep over de voorlopige uitslagen van de M.E.R. en gaan we praten over adviezen van de groep. Daarnaast vindt er deze week een informatieavond plaats voor huidige en toekomstige grondeigenaren in het zoekgebied.

 27. Omwonendenbijeenkomst

  22 januari 2019

  Omwonenden van alle opstellingsalternatieven van het beoogde windpark worden geïnformeerd over het omgevingsfonds. Vragen die er leven worden beantwoord. Ook wordt er meegewerkt aan het verzoek om een kaart met de opstellingsalternatieven te verspreiden zodat omwonenden hun eigen keuze kunnen doorgeven. Hiervoor wordt op verzoek van de omwonenden twee weken tijd gecreëerd. De avond vindt plaats bij zaal Spoorzicht.

 28. Inloopbijeenkomst (toekomstige) grondeigenaren

  24 januari 2019

  Vanavond kunnen (toekomstige) grondeigenaren met vragen over opstellingen, grondvergoedingen of over het proces terecht in Museum Staphorst voor informatie. Ook kan de grondovereenkomst nog ingeleverd worden op deze avond, daarin staat onder andere vermeld dat de grondeigenaar bereid is om zijn of haar grond ter beschikking te stellen.  Een aantal grondeigenaren tekent ter plaatse om mee te doen aan het windproject.

 29. Advies over voorkeurspositie

  25 januari 2019

  Alle omwonenden in het gebied hebben thuis een kaart bezorgd gekregen op verzoek van de buurt. Zij kunnen via deze kaart hun voorkeur en/of advies geven over de opstellingsvarianten in het gebied. Ook voeren we individuele gesprekken met omwonenden.

 30. 200+ leden

  29 januari 2019

  En dan heeft onze coöperatie ruim 200 leden, wekelijks besluiten burgers van de gemeente Staphorst lid te worden van de duurzaamste coöperatie van de Gemeente Staphorst, van harte welkom! Word ook lid.

 31. Klankbordgroep

  30 januari 2019

  De vierde bijeenkomst van de klankbordgroep vindt vanavond plaats bij Restaurant Waanders.

  Op de pagina klankbordgroep kunt u alle presentaties lezen van de klankbordgroep.

  Vanavond worden de uitslagen van de onderzoeken gedeeld. Een geluidstechnicus laat het bestaande omgevingsgeluid en het te verwachten geluid van het windpark horen. Ook laten we visualisaties zien van de opstellingsvarianten vanuit verschillende gezichtspunten/posities. Daarnaast dragen leden klankbordgroep adviezen aan voor een voorkeursalternatief.

 32. Huidige grondeigenaren

  31 januari 2019

  In gesprek met huidige grondeigenaren uit het gebied waar het windpark gepland is. Deze groep grondeigenaren krijgt de eerste jaren een deel van de vergoeding zodra de grond over gaat naar een andere eigenaar door de ruilverkaveling. (locatie Museum Staphorst)

  Update: We krijgen van de grondeigenaren suggesties waarvan we enkele in het model van de vergoedingen verwerken.

 33. Voorkeursalternatief

  Week 5

  Het bestuur is voornemens om in de maand februari het voorkeursalternatief te bepalen van de opstelling van de windturbines. Daarvoor hebben ze advies gevraagd aan diverse belanghebbenden. De adviezen vormen samen met de uitkomsten van de Milieu Effecten Rapportage de basis waarop de opstellingskeuze gemaakt wordt

 34. Ledenbijeenkomst

  5 februari 2019

  De meer dan 200 leden die de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst telt zijn uitgenodigd voor de ledenbijeenkomst op 5 februari jl. in Zaal Spoorzicht. De opkomst was groot. Ruim 90 leden bezochten de avond om zich te laten informeren over de activiteiten die Wij Duurzaam Staphorst momenteel ontplooit.

 35. Staphorst Energieneutraal in 2050

  11 februari 2019

  In overleg met de gemeente Staphorst over nieuwe energie: Staphorst energieneutraal in 2050.
  Samen puzzelen aan scenario’s.

  Scenario’s
  Deze avond staat de warmtevraag centraal. Wat zijn mogelijke alternatieve oplossingen voor de warmtevraag die we hebben? Wij duurzaam Staphorst gaat met gemeente Staphorst in gesprek over plannen voor een schone, betaalbare en lokale energievoorziening.

 36. Gemeente Staphorst voert overleg

  13 februari 2019

  Gemeente Staphorst gaat in gesprek met vertegenwoordigers van buurtcomité Behoud de Lommert en Wij Duurzaam Staphorst.

 37. Samenwerkingsovereenkomst, oprichting bv en bekendmaking voorkeursopstelling

  1 maart 2019

  -Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst getekend met het Waterschap Drents Overijsselse Delta, meer informatie over deze overeenkomst is op deze pagina te vinden

  -De oprichting van de bv Wij Windenergie Staphorst heeft plaatsgevonden

  -In Museum Staphorst vind in de ochtend een persbijeenkomst plaats waarin de voorkeursopstelling bekend is gemaakt.

 38. Vergunningsaanvraag voor oprichting 12 MW windenergie

  4 maart 2019

  Vergunningsaanvraag voor oprichting van 12 MW windenergie is ingediend bij gemeente Staphorst

 39. Overleg ondernemers Bullingerslag

  5 maart 2019

  Op verzoek van een aantal ondernemers die gevestigd zijn op industrieterrein De Bullingerslag heeft er vandaag een overleg plaatsgevonden waarin vragen beantwoord zijn over het te vestigen windpark.

 40. In overleg met Gemeente Staphorst en buurtcomité

  12 maart 2019

  Gemeente Staphorst gaat in gesprek met vertegenwoordigers van buurtcomité Behoud de Lommert en Wij Duurzaam Staphorst.

 41. Informatiebijeenkomst omgevingsfonds omwonenden

  19 maart 2019

  Vanavond hebben we een bijeenkomst met een deel van de omwonenden bij Museum Staphorst waarin we overleggen met omwonenden over het omgevingsfonds. Hoe gaan we het besteden? Wat zijn de ideeën erover?

 42. Informatiebijeenkomst omgevingsfonds omwonenden

  21 maart 2019

  Vanavond hebben we een bijeenkomst met een deel van de omwonenden bij Museum Staphorst waarin we overleggen met omwonenden over het omgevingsfonds. Hoe gaan we het besteden? Wat zijn de ideeën erover?

 43. Informerende raadsvergadering gemeente Staphorst

  26 maart 2019

  Vanavond informeert Wij Duurzaam Staphorst de gemeenteraad tijdens een informerende raadsvergadering. Start 19.30 uur, locatie patio gemeentehuis.

 44. Informatiebijeenkomst wet milieubeheer MKB; slim en makkelijk verduurzamen

  27 maart 2019

  De meeste ondernemers vinden verduurzamen en energie besparen best een goede zaak. Toch is het in de praktijk van alle dag lastig om er goed mee aan de slag te gaan. Begrijpelijk want het houdt je van je werk en er bestaat een wirwar aan regels, subsidies en energiemaatregelen. Hoe kun je je bedrijf slim verduurzamen zonder al te veel gedoe? En hoe zorg je ervoor dat het niet alleen geld kost maar ook rendement oplevert? Met dit vraagstuk gaan we u helpen tijdens deze bijeenkomst. Na uw bezoek bent u op de hoogte van de nieuwe wettelijke eisen, subsidies, belasting- en inkoopvoordelen. Ook hoort u hoe het verduurzamen van uw bedrijf een stuk makkelijker wordt met de service van een nieuw duurzaamheidscollectief uit Staphorst.

  Wanneer: donderdag 27 maart 2019
  Tijd: 20.00 – 21.15 uur
  Locatie: Gemeentehuis Staphorst

  Aanmelden kan via info@wijduurzaamstaphorst.nl

 45. Omgevingsfonds

  28 maart 2019

  De informatie over het omgevingsfonds wordt bezorgd bij de omwonenden. De omwonenden hebben tot 22 april om zich in te schrijven.

 46. Staphorst energieneutraal 2050

  1 april 2019

  In overleg met de gemeente Staphorst over nieuwe energie: Staphorst energieneutraal in 2050.

  Verdieping scenario’s
  Wat betekenen bedachte scenario’s voor de elektriciteitsvraag in onze gemeente? En waar halen we die elektriciteit vandaan? In 2050 moet alle energie (warmte en stroom) die in Staphorst wordt verbruikt, duurzaam worden opgewerkt. En tegelijkertijd moet de CO2-uitstoot fors verminderd zijn. Wij duurzaam Staphorst gaat met gemeente Staphorst in gesprek over plannen voor een schone, betaalbare en lokale energievoorziening.

 47. Omgevingsfonds

  2 april 2019

  De informatie over het omgevingsfonds wordt bezorgd bij de omwonenden. De omwonenden hebben tot 22 april om zich in te schrijven.

 48. Informerende raadsvergadering Gemeente Staphorst

  8 april 2019

  Vanavond vond er een extra openbare informerende raadsvergadering plaats in de patio van het gemeentehuis in Staphorst.

 49. Omgevingsfonds

  Week 15

  De eerste aanmeldingen voor het omgevingsfonds komen binnen. Mooi om te zien dat de coöperatie na de grondeigenaren ook de direct omwonenden kunnen voorzien van profijt in het dorp.

 50. Ambassadeursbijeenkomst

  10 april 2019

  Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur. Ondernemers, veehouders, burgers en anderen die ons plan een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook hebben ze in het voortraject het initiatief genomen, denken ze mee over keuzes en zien kansen voor het profijt in het dorp. Vandaag gaan we hen informeren over de procesvoortgang en hebben we overleg over de te volgen stappen in het windproject.

 51. Omgevingsfonds

  Week 16

  Steeds meer omwonenden doen mee met het omgevingsfonds en melden zich aan. Mooi om te zien dat de coöperatie na de grondeigenaren ook de direct omwonenden kunnen voorzien van profijt in het dorp.

 52. Raadsvergadering opiniërend

  16 april 2019

  Vanavond wordt in de raadsvergadering de vergunningsaanvraag behandeld van Wij Duurzaam Staphorst voor het oprichten van het 12MW windpark. De raad roept college op om met ons en de provincie te kijken naar een andere opstelling van de windmolens binnen het gekozen gebied. Meer informatie over deze raadsvergadering vindt u hier

 53. Omgevingsfonds

  17 april 2019

  We sturen de omwonenden per email een herinnering om mee te doen aan het omgevingsfonds en de sluitingsdatum van 22 april. De coöperatie streeft er naar dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het omgevingsfonds.

 54. Omgevingsfonds

  19 april 2019

  Omwonenden waarvan bij ons de emailadressen niet bekend zijn bezorgen we in de brievenbus een herinnering om mee te doen aan het omgevingsfonds en om aandacht te vragen voor de sluitingsdatum van 22 april.

 55. Sluitingsdatum aanmelden omgevingsfonds

  22 april 2019

  Sluitingsdatum voor het omgevingsfonds. De coöperatie zal de ontvangst van deelname bij de betrokken omwonenden bevestigen in deze week.

 56. Afstemming gemeente en provincie

  Week 17

  Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 7 mei heeft de coöperatie verdere afstemming met de gemeente en de provincie over de uitkomst van de raadsvergadering van 16 april.

 57. Raadsvergadering besluitvormend

  7 mei 2019

  Vanavond heeft de gemeenteraad van Staphorst een besluit genomen over de vergunningsaanvraag voor het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. De raad heeft met 10 stemmen voor (CU en SGP) en 7 tegen besloten om in te stemmen met de verklaring van geen bedenking en gaat onze aanvraag ter inzage leggen volgende week. We willen u dit goede nieuws niet onthouden!

 58. Financiële participatie

  Week 21

  In de zomer gaat Wij Duurzaam Staphorst u voorlichten over de mogelijkheid tot financiële participatie in het Windpark Staphorst.

 59. Aansluiting netbeheerder

  21 mei 2019

  Sinds het najaar 2018 hebben we overleg gepleegd met de netbeheerder over een aansluiting van het Windpark Staphorst op het elektriciteitsnet. Nadat onze aanvraag begin dit jaar door Enexis in behandeling is genomen, heeft de coöperatie op 21 mei de offerte voor de aansluiting definitief ondertekend. Een eerste concrete stap op weg naar de realisatie van het windpark.

 60. Inloopbijeenkomst gemeente Staphorst

  6 juni 2019

  Op donderdagavond 6 juni 2019 wordt er door de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst in samenwerking met de gemeente Staphorst een inloopbijeenkomst georganiseerd in de patio van het gemeentehuis. Tussen 19.00 en 21.30 uur zijn alle inwoners van de gemeente Staphorst en andere belanghebbenden uitgenodigd om zich te laten informeren. Met het idee ‘voor en door Staphorst’ zet de coöperatie een volgende concrete stap naar realisatie van het windpark.

  Tijdens de bijeenkomst wordt er informatie gegeven over verschillende onderwerpen zoals slagschaduw, geluid, obstakelverlichting en de posities van de windmolens. Naast het verstrekken van informatie is er een geluid experience van het windpark met de omgeving en is er een beeldbeleving met bewegende videovisualisaties.
  Inwoners kunnen tijdens de inloopbijeenkomst ideeën aanreiken voor het Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving waarmee Wij Duurzaam Staphorst de landschaps- en natuurwaarden in de nabije omgeving wil verhogen. Er is gelegenheid om in gesprek te gaan over vragen over de omgevingsvergunning.

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning / coördinatiebesluit Windpark Staphorst
  De coöperatie heeft bij gemeente Staphorst een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen en exploiteren van het Windpark Staphorst. De gemeenteraad heeft op 7 mei besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 15 mei 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie Omgevingsplein. Online op de website van gemeente Staphorst kunnen de stukken ook worden geraadpleegd. Ook zijn deze in te zien op de inloopbijeenkomst. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen mondeling en schriftelijk zienswijzen kenbaar gemaakt worden aan de gemeente Staphorst. De coöperatie vindt het belangrijk dat inwoners kennisnemen van de informatie behorende bij de aanvraag en ziet zienswijzen met belangstelling tegemoet.n.

  Voor vragen aan de gemeente Staphorst over het aanstaande Windpark, een reactie op de aangevraagde omgevingsvergunning of algemene vragen over duurzame initiatieven kunt u ook terecht op de inloopbijeenkomst.

 61. Sluiting indienen zienswijze

  26 juni 2019

  Vandaag is het einde van de periode voor het mogelijk indienen van een zienswijze op het ontwerpbesluit van de raad over de aanvraag die Wij Duurzaam Staphorst op 4 maart 2019 bij gemeente Staphorst heeft ingediend en waarover de gemeenteraad 7 mei een positief ontwerp besluit Vvgb nam. De gemeente Staphorst gaat de zienswijzen beantwoorden in juli en vraagt waar nodig informatie van Wij Duurzaam Staphorst.

 62. Gesprek met de commissie MER

  10 juli 2019

  De commissie MER geeft een toelichting aan de gemeente Staphorst en de coöperatie over het advies dat de commissie uitbrengt op de uitgevoerde MER.

 63. Commissie MER publiceert het advies over de MER bij vergunningsaanvraag van Wij Duurzaam Staphorst

  17 juli 2019

  De onderwerpen van het advies zal de coöperatie de komende weken verder oppakken.

 64. Voorbereiding besluit

  Week 30

  Wij Duurzaam Staphorst gaat de stukken voor een definitief besluit over onze aanvraag door de raad in september voorbereiden. De stukken worden door de coöperatie ingediend bij de gemeente.

 65. Inloopbijeenkomst peiling financiële participatie Rouveen

  20 augustus 2019

  Dinsdag 20 augustus in d’Olde Skoele te Rouveen van 19.30 tot 22.00 uur.

  Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. Om de belangstelling hiervoor te peilen organiseert Wij Duurzaam Staphorst in IJhorst, Rouveen en Staphorst inloop informatieavonden.

  Op deze informatieavonden wordt informatie verstrekt over de toekomstige financiële deelname en bijvoorbeeld over welke risico’s er zijn aan deelname aan windenergie. Deelname is mogelijke vanaf €250,- Ook kunnen bezoekers terecht op deze avonden voor meer informatie over het te bouwen windpark.

  Het is hét moment om een reservering te maken voor toekomstige deelname in het windpark. De coöperatie wil door voorinschrijving peilen hoeveel belangstelling er is zodat ze op die verwachting in 2020 de definitieve certificaten kan uitgeven.

 66. Inloopbijeenkomst financiële participatie IJhorst

  22 augustus 2019

  Donderdag 22 augustus in Restaurant De Vos te IJhorst van 18.30 tot 21.30 uur. I.v.m. het Rieversterfeest starten we een uur eerder om 18.30 uur! Ook kunnen dorpelingen uiteraard op de andere avonden in Staphorst en Rouveen terecht.

  Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. Om de belangstelling hiervoor te peilen organiseert Wij Duurzaam Staphorst in IJhorst, Rouveen en Staphorst inloop informatieavonden.

  Op deze informatieavonden wordt informatie verstrekt over de toekomstige financiële deelname en bijvoorbeeld over welke risico’s er zijn aan deelname aan windenergie. Deelname is mogelijke vanaf €250,- Ook kunnen bezoekers terecht op deze avonden voor meer informatie over het te bouwen windpark.

  Het is hét moment om een reservering te maken voor toekomstige deelname in het windpark. De coöperatie wil door voorinschrijving peilen hoeveel belangstelling er is zodat ze op die verwachting in 2020 de definitieve certificaten kan uitgeven.

 67. Inloopbijeenkomst financiële participatie Staphorst

  27 augustus 2019

  Dinsdag 27 augustus in Zaal Spoorzicht te Staphorst van 19.30 tot 22.00 uur.

  Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. Om de belangstelling hiervoor te peilen organiseert Wij Duurzaam Staphorst in IJhorst, Rouveen en Staphorst inloop informatieavonden.

  Op deze informatieavonden wordt informatie verstrekt over de toekomstige financiële deelname en bijvoorbeeld over welke risico’s er zijn aan deelname aan windenergie. Deelname is mogelijke vanaf €250,- Ook kunnen bezoekers terecht op deze avonden voor meer informatie over het te bouwen windpark.

  Het is hét moment om een reservering te maken voor toekomstige deelname in het windpark. De coöperatie wil door voorinschrijving peilen hoeveel belangstelling er is zodat ze op die verwachting in 2020 de definitieve certificaten kan uitgeven.

 68. Inloopbijeenkomst financiële participatie Staphorst

  29 augustus 2019

  Donderdag 29 augustus te Staphorst van 19.30 tot 22.00 uur.

  Alle inwoners in de gemeente Staphorst kunnen in 2020 financieel participeren in het windpark van Wij Duurzaam Staphorst. Om de belangstelling hiervoor te peilen organiseert Wij Duurzaam Staphorst in IJhorst, Rouveen en Staphorst inloop informatieavonden.

  Op deze informatieavonden wordt informatie verstrekt over de toekomstige financiële deelname en bijvoorbeeld over welke risico’s er zijn aan deelname aan windenergie. Deelname is mogelijke vanaf €250,- Ook kunnen bezoekers terecht op deze avonden voor meer informatie over het te bouwen windpark.

  Het is hét moment om een reservering te maken voor toekomstige deelname in het windpark. De coöperatie wil door voorinschrijving peilen hoeveel belangstelling er is zodat ze op die verwachting in 2020 de definitieve certificaten kan uitgeven.

 69. Informerende raadsvergadering

  5 september 2019

  Ter voorbereiding op deze besluitvorming heeft Piet la Roi van de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst met Martijn ten Klooster van Pondera Consult in een presentatie toegelicht wat er na het afgeven van de voorlopige VvgB op 7 mei j.l. is veranderd en gebeurd. Daarbij was er gelegenheid om mondeling alle technisch-informatieve vragen te stellen aan WDS, ambtenaren en wethouder, die nodig zijn om de politieke besluitvorming goed voor te bereiden De stukken van de gewijzigde aanvraag staan op de website van de gemeente bij de raadsvergadering van 10 september (agendapunt 9).

 70. Raadsvergadering opiniërend

  10 september 2019

  Raadsvergadering gemeente Staphorst omgevingsvergunning Windpark Bovenwind is opiniërend besproken. De vergadering was openbaar, vond plaats in het gemeentehuis van Staphorst en was bij te wonen vanaf 19.30 uur. Op de website van de gemeente is de raadsvergadering van 10 september na te luisteren (agendapunt 9).

 71. Raadsvergadering besluitvormend

  24 september 2019

  Gemeenteraad van Staphorst heeft vanavond besluit genomen om verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van windpark Bovenwind. Op de website van de gemeente is de raadsvergadering van 24 september na te luisteren (agendapunt 8).

 72. Verlening vergunning

  1 oktober 2019

  Het college van B&W kan na definitieve besluitvorming door de gemeenteraad de vergunning verlenen aan Wij Duurzaam Staphorst voor het bouwen van het windpark Bovenwind.

 73. Vergunning Windpark Bovenwind ter inzage

  16 oktober 2019

  De gemeente Staphorst heeft op 16 oktober de vergunning voor de bouw van het windpark Bovenwind voor 6 weken ter inzage gelegd. De omgevingsvergunning van windpark Bovenwind is in te zien in het gemeentehuis en op de website onder Gemeenteberichten (bekendmakingen) bij Omgevingsvergunning – verleend.

 74. SDE+ subsidie aanvragen

  Week 44

  De coöperatie zal na definitieve besluitvorming door de gemeenteraad in oktober de subsidie SDE+ voor het nieuw te bouwen windpark aanvragen.

 75. Voorbereiden SDE+ subsidie aanvraag

  Week 44

  Voor het nieuw te bouwen windpark is in oktober door de coöperatie de aanvraag voor de subsidie SDE+ voor windpark Bovenwind voorbereid. De coöperatie kan voldoen aan de nieuwe eis van het RVO om de aansluiting op het netwerk van Enexis aan te tonen. In juni 2019 heeft Enexis de opdracht van Wij Duurzaam Staphorst gekregen voor de aanleg van de aansluiting van het windpark op het netwerk.

 76. Indienen aanvraag SDE+ subsidie bij RVO

  29 oktober 2019

  De coöperatie heeft voor het windpark Bovenwind de aanvraag voor de SDE+ subsidie ingediend bij het RVO. De doelstelling uit juli 2018 om met het windprojectdeel te nemen aan de SDE+ najaarsronde 2019 is hiermee gehaald! De coöperatie gaat de komende maanden de voorbereidingen treffen voor de vervolgstappen voor de bouw van het windpark Bovenwind.

 77. Deadline Provincie Overijssel

  1 januari 2021

  Deadline Provincie Overijssel voor 85,5 MW windenergie in de provincie inclusief het Windpark in Staphorst