Voorkeursalternatief

Windpark Staphorst wordt uitgevoerd in driehoeksopstelling. De Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst heeft in haar voorbereiding op het ontwikkelen van een windpark gekozen voor een gebied waar in de ruimte verschillende opstellingsvarianten mogelijk zijn. De varianten staan op deze pagina vermeld. Door inbreng van stakeholders als omwonenden, natuurverenigingen, Staatsbosbeheer, grondeigenaren, klankbordgroep, leden van de coöperatie, Defensie, inwoners van de gemeente Staphorst maar ook door uitkomsten van onderzoeken als het vrijwillige m.e.r. en in samenspraak met haar adviseurs heeft het bestuur van de coöperatie een weloverwogen keuze gemaakt voor een driehoeksopstelling als voorkeursalternatief.

Locatie en opstelling
De locatie van het windpark is gelegen tussen de Bovenweg en de Gorterlaan ten oosten van de spoorlijn Meppel – Zwolle. In de afbeelding hieronder  is de opstelling weergegeven in het plangebied. Omdat rekening is gehouden met eerdergenoemde inbreng heeft de coöperatie de driehoeksopstelling geoptimaliseerd ten opzichte van de conceptfase. Vanuit landschappelijk oogpunt zijn twee windmolens parallel aan de Gorterlaan meer verantwoord en op deze wijze wordt voor de zuidelijkste windmolen een grotere afstand van het bos gecreëerd dat ook een gehoorde wens is.

Waarom is er gekozen voor de driehoeksopstelling?
De driehoeksopstelling ligt ten opzichte van de andere voorgestelde opstellingen het verst van woonhuizen vandaan omdat het de meest compacte variant betreft. Ook geeft deze opstelling het minst opbrengstverlies bij een stilstandsvoorziening op het moment dat er slagschaduw zou optreden op woonwijk De Slagen of woningen in het buitengebied. Alhoewel de te verwachten slagschaduw voor deze woningen veelal binnen de norm (maximaal 6 uur per jaar) valt heeft het bestuur besloten tot maximale overlastbeperking (0 tot 1 uur per jaar) en gebruik te maken van de stilstandsvoorziening. Bij de driehoeksopstelling is daarbij de geluidsbelasting bij omliggende woningen ruim lager dan de wettelijk geldende geluidsnorm. Ook zal de coöperatie verder investeren in overlast beperkende maatregelen door een verplicht luchtvaartverlichtingssysteem aan te schaffen die onder invloed van zichtomstandigheden automatisch gedimd wordt. Dit systeem brandt continu in plaats van knipperend waardoor eveneens overlast wordt beperkt. De coöperatie streeft naar een windpark met zo min mogelijk overlast en zoveel mogelijk profijt binnen de gemeente. Het voorkeursalternatief past voor Wij Duurzaam Staphorst het beste bij die doelstellingen.

Persconferentie
Op 1 maart 2019 hielden wij een persconferentie. Hier vindt u de presentatie die gegeven werd.