Strijd om Windmolens in Lommert niet beslecht

2 april 2019

Reactie coöperatie Wij Duurzaam Staphorst op persbericht:

In De Stentor van 28 maart stond onderstaand bericht. Wij respecteren de journalistieke vrijheid om over onderwerpen te schrijven. De beschreven inhoud willen wij onderbouwen met feiten.

 • Raadsleden stelden vragen over de presentatie van Wij Duurzaam Staphorst, o.a. over de uitkomsten van de m.e.r.-onderzoeken. Wij hebben dit als informerende vragen ervaren, de raadsleden waren niet sceptisch en hebben vertrouwen in de feiten.
 • De gemeente heeft in 2018 besloten dat de coöperatie het beste windplan had ingediend.
  Wij voeren het windplan stap voor stap uit zoals beschreven is. Wij hebben de procedure voor de MER gevolgd en diverse stakeholders betrokken bij het proces. Uitkomst van dit proces is de keuze van de opstelling van de windmolens. De onderbouwing van die keuze en het gevolgde proces hebben wij op 26 maart gepresenteerd.
 • De genoemde veertig huishoudens betreffen de woningen die in aanmerking komen voor een vergoeding uit het omgevingsfonds met een totaalbedrag van €90.000 per jaar. Dit is gepresenteerd en toegelicht tijdens de informerende raadsbijeenkomst op 26 maart jl.
  Zoals in het krantenbericht is weergegeven heeft de coöperatie gepresenteerd dat er geen hinder (geluid, slagschaduw) is voor direct omwonenden en dat het windpark voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Het windpark valt ruim binnen de geldende geluidsnormen, die op een afstand van circa 400 meter van de windturbine ligt.
  Er is geen sprake van slagschaduw bij woningen aangezien de coöperatie heeft besloten nog verder te gaan dan de norm. De norm is maximaal 6 uur slagschaduw op de gevel van de woning gedurende een heel jaar. De coöperatie heeft besloten een stilstand voorziening toe te passen voor maximaal 0-1 uur slagschaduw gedurende een heel jaar voor de woningen in het buitengebied en De Slagen.
 • Het weergegeven citaat over gezondheidseffecten komt uit een bijeenkomst van de klankbordgroep uit januari 2019 en is op de informerende raadsvergadering niet genoemd.
 • Er zijn vragen gesteld voor een uitleg over de uitkomsten van slagschaduw en geluid. Er is niet gevraagd of de cijfers wel kloppen.
  De m.e.r.-onderzoeken zijn uitgevoerd door professionele bureaus en is bij de coöperatie noch de raad geen reden om aan de uitkomsten te twijfelen. De gemeente beoordeeld de aanvraag als bevoegd gezag.
 • De geciteerde meningen van geïnterviewde personen respecteert de coöperatie. Het is goed dat er in de media evenwichtig aandacht is voor de verschillende standpunten. Meteen de reden dat wij een aantal feiten bij dit bericht plaatsen voor een evenwichtig oordeel van de lezer.
 • Er zijn verschillende meningen over het proces. In de raadsvergadering van 6 november 2019 heeft de raad in meerderheid vastgesteld dat het gekozen proces in januari 2018 bepaald is en dit verder uit te voeren. In januari 2018 zijn twaalf gebieden vastgesteld waarvoor initiatieven konden worden ingediend. Het plan van WDS is als beste beoordeeld en dat voert WDS nu uit.
  De coöperatie heeft aan de gestelde kaders voldaan door het aanvragen van de vergunning en alle bijkomende activiteiten. Een onafhankelijke commissie heeft de uitvoering van ons windplan recentelijke getoetst en een positief oordeel gegeven.

De coöperatie is altijd bereid om vragen over het windpark toe te lichten en van feitelijke informatie te voorzien.

 


 

Strijd om windmolens in Lommert niet beslecht

Staphorster raad sceptisch over milieurapport effecten De bouw van drie windturbines in het gebied de Lommert in Staphorst is allerminst een gelopen race. Dat valt te concluderen na een informerende raadsvergadering waar raadsleden talrijke vragen afvuurden op de uitvoerende coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) en Pondera Consult.

Pondera Consult deed onderzoek naar de meest geschikte locatie. Zowel Pondera als WDS verdedigt met verve de voorkeursvariant voor een driehoeksopstelling van de 200 meter hoge turbines in het gebied tussen de Bovenweg en de Gorterlaan ten oosten van de spoorlijn Meppel-Zwolle en direct ten noorden van de Boswachterij Staphorst.

Raadsleden stellen kritische vragen over de mate van slagschaduw en geluidshinder van de draaiende wieken. Die kunnen de gezondheid schaden van de ongeveer veertig huishoudens die binnen een straal van 1000 meter van de windreuzen wonen. Volgens een opgestelde milieueffectrapportage valt de hinder reuze mee. ,,Windturbines kunnen bij individuen wel tot het ervaren van hinder leiden en daardoor indirect tot gezondheidseffecten leiden. Er is echter geen rechtstreeks verband tussen windturbines en gezondheidseffecten aangetoond. Het windpark kan gerealiseerd worden binnen de geldende wet- en regelgeving”, citeert Martijn Klooster van Pondera Consult uit het ruim tweehonderd pagina’s tellende rapport.

Raadsleden zijn sceptisch. Is het wel de goede locatie? Is er niet een betere plek in Staphorst? Kloppen de cijfers wel wat betreft het aantal decibellen en de slagschaduw? WDS heeft inmiddels een vergunning aangevraagd om de drie windmolens te mogen bouwen in de Lommert. Op 7 mei neemt de raad een besluit over de aanvraag.

Namens het buurtcomité Behoud de Lommert laat Gerben van Spijkeren weten weinig wijzer te zijn geworden van de bijeenkomst. ,,Steeds weer hetzelfde verhaaltje van WDS. Het klopt van geen kant. Er zijn betere locaties in de gemeente. Sluit toch aan bij de bestaande windmolens in Rouveen-Oost”, geeft hij de raadsleden mee. ,,Wij hopen op het gezonde verstand van de gemeenteraad. Steeds meer Staphorsters worden wakker en beseffen dat de Lommert niet de beste plek is en dat de gevolgde procedure aan alle kanten wankelt”.

Met dat laatste doelt Van Spijkeren op het feit dat er geen inspraak is geweest over de locatie en dat de gemeenteraad niet zelf voor die plek heeft gekozen. ,,Nu de vergunning nog in de raad ter tafel komt voelen we ons niet kansloos.”