Inloopbijeenkomst omgevingsvergunning Windpark Wij Duurzaam Staphorst

29 mei 2019

Op donderdagavond 6 juni 2019 wordt er door de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst in samenwerking met de gemeente Staphorst een inloopbijeenkomst georganiseerd in de patio van het gemeentehuis. Tussen 19.00 en 21.30 uur zijn alle inwoners van de gemeente Staphorst en andere belanghebbenden uitgenodigd om zich te laten informeren. Met het idee ‘voor en door Staphorst’ zet de coöperatie een volgende concrete stap naar realisatie van het windpark.

Tijdens de bijeenkomst wordt er informatie gegeven over verschillende onderwerpen zoals slagschaduw, geluid, obstakelverlichting en de posities van de windmolens. Naast het verstrekken van informatie is er een geluid experience van het windpark met de omgeving en is er een beeldbeleving met bewegende videovisualisaties.
Inwoners kunnen tijdens de inloopbijeenkomst ideeën aanreiken voor het Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving waarmee Wij Duurzaam Staphorst de landschaps- en natuurwaarden in de nabije omgeving wil verhogen. Er is gelegenheid om in gesprek te gaan over vragen over de omgevingsvergunning.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning / coördinatiebesluit Windpark Staphorst
De coöperatie heeft bij gemeente Staphorst een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen en exploiteren van het Windpark Staphorst. De gemeenteraad heeft op 7 mei besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 15 mei 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie Omgevingsplein. Online op de website van gemeente Staphorst kunnen de stukken ook worden geraadpleegd. Ook zijn deze in te zien op de inloopbijeenkomst. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen mondeling en schriftelijk zienswijzen kenbaar gemaakt worden aan de gemeente Staphorst. De coöperatie vindt het belangrijk dat inwoners kennisnemen van de informatie behorende bij de aanvraag en ziet zienswijzen met belangstelling tegemoet.

Duurzame initiatieven
De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst werkt mee aan initiatieven die bijdragen aan duurzame dorpen binnen de gemeente Staphorst. Leefbaarheid en sociale samenhang is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast wil Wij Duurzaam Staphorst de transitie naar duurzame energie binnen Staphorst mede mogelijk maken door het steunen van projecten die daartoe leiden. Wanneer inwoners een goed idee hebben, wil de coöperatie dat graag weten.

Voor vragen aan de gemeente Staphorst over het aanstaande Windpark, een reactie op de aangevraagde omgevingsvergunning of algemene vragen over duurzame initiatieven kunt u ook terecht op de inloopbijeenkomst.