De commissie MER heeft een advies uitgebracht over het MER.

16 juli 2019

De commissie MER heeft een advies uitgebracht over het MER bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het windpark Staphorst. De Commissie geeft aan dat het MER helder van structuur is en ook dat de samenvatting een goed beeld geeft van te verwachten milieueffecten. De Commissie adviseert op twee onderwerpen nog informatie toe te voegen aan de aanvraag van de omgevingsvergunning om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen bij de besluitvorming door de gemeenteraad.

Het gaat daarbij ten eerste om een onderzoek om de effecten van grondwaterbemaling te onderzoeken op het verdrogingsgevoelige natuurgebied Boswachterij Staphorst. Daarbij is ook gevraagd de mogelijke maatregelen in beeld te brengen om negatieve effecten te voorkomen.

Het tweede onderwerp betreft het effect op het landschap. Er zijn vanuit verschillende locaties visualisaties gemaakt van het voorkeursalternatief (VKA). De turbines hebben dan een ashoogte van 126 meter. De ashoogte van het VKA kan echter 140 meter zijn. Door een verschillende rotordiameter blijft de maximale tiphoogte 212m van de omgevingsvergunning van toepassing.
Gevraagd is om ook de effecten van een ashoogte van 140m door middel van visualisaties in beeld te brengen. Deze is inmiddels te vinden op de pagina visualisaties.

De commissie heeft in het rapport eveneens een aantal aanbevelingen gedaan. Het volledige advies van de commissie MER staat hier vermeld. Ook heeft de commissie MER een persbericht gemaakt over de adviezen.

De coöperatie is blij met de conclusies van de commissie MER over het opgestelde MER en de uitgebrachte adviezen. De gemeente Staphorst heeft aangegeven de twee adviezen over te nemen. De coöperatie zal in overleg met de gemeente tijdig zorgdragen voor verdere aanvulling en uitwerking naar aanleiding van deze adviezen.