Ook ondernemers Bullingerslag verzetten zich tegen turbines STAPHORST

2 april 2019

Reactie coöperatie Wij Duurzaam Staphorst op persbericht:
In de Meppeler Courant van 29 maart 2019  stond onderstaand bericht. Wij respecteren de journalistieke vrijheid om over onderwerpen te schrijven. De beschreven inhoud willen wij onderbouwen met feiten.

 • Het bedrijventerrein de Bullingerslag wordt uitgebreid aan de zuidzijde. Dit is een bekend gegeven uit de Toekomstvisie van de gemeente Staphorst (januari 2018) en de eerdere omgevingsvisie (2013).
 • De dichtstbijzijnde (zuidelijke) woning van de huidige bebouwing aan de Bullingerslag ligt op 1.550 meter afstand van de meest oostelijke molen van het windpark. De westelijke molen zal hierdoor nauwelijks of niet zichtbaar zijn door de geplande uitbreiding van het bedrijventerrein.
  Tijdens een overleg op 5 maart jl. is aan een aantal ondernemers van de Bullingerslag uitgelegd dat ruim aan de geluidsnormen wordt voldaan vanwege de grote afstand tot het windpark. Andere bedrijven die aanwezig waren waar of waar contact mee is geweest bevinden zich op 1.700 tot 2.000 meter van het windpark.
  Slagschaduw zal bij de meeste woningen niet voorkomen vanwege de nabijgelegen bedrijfshallen. Bij de meest zuidelijke woning is de slagschaduw totaal circa 3 uur per jaar en daarmee ruim binnen de norm van 6 uur per jaar.
 • Raadsleden stelden vragen over de presentatie van Wij Duurzaam Staphorst, o.a. over de uitkomsten van de m.e.r.-onderzoeken. Wij hebben dit als informerende vragen ervaren en niet als kritische vragen. Het is logisch dat Raadsleden zich goed laten informeren.
 • Het weergegeven citaat over gezondheidseffecten komt uit een bijeenkomst van de klankbordgroep in januari 2019.
 • De genoemde veertig huishoudens betreffen de woningen die in aanmerking komen voor een vergoeding uit het omgevingsfonds met een totaal bedrag van €90.000 per jaar. Dit is gepresenteerd en toegelicht tijdens de informerende raadsbijeenkomst op 26 maart jl.
  Zoals in het krantenbericht is weergegeven heeft de coöperatie gepresenteerd dat er geen hinder (geluid, slagschaduw) is voor direct omwonenden en dat het windpark voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Het windpark valt ruim binnen de geldende geluidsnormen, die op een afstand van circa 400 meter van de windturbine ligt.
  Er is geen sprake van slagschaduw bij woningen aangezien de coöperatie heeft besloten nog verder te gaan dan de norm. De norm is maximaal 6 uur slagschaduw op de gevel van de woning gedurende een heel jaar. De coöperatie heeft besloten een stilstand voorziening toe te passen voor maximaal 0-1 uur slagschaduw gedurende een heel jaar voor de woningen in het buitengebied en De Slagen.
 • Er zijn verschillende meningen over het proces. In de raadsvergadering van 6 november 2019 heeft de raad in meerderheid vastgesteld dat het gekozen proces in januari 2018 bepaald is en dit verder uit te voeren.
  Daar heeft de coöperatie met het aanvragen van de vergunning en alle bijkomende activiteiten aan voldaan. Een onafhankelijke commissie heeft de uitvoering van ons windplan recentelijke getoetst en een positief oordeel gegeven.De coöperatie is altijd bereid vragen ten aanzien van het windpark toe te lichten en van feitelijke informatie te voorzien.

 


 

Ook ondernemers Bullingerslag verzetten zich tegen turbines STAPHORST

Niet alleen comité Behoud De Lommert, bestaande uit tientallen gezinnen, strijdt tegen de komst van drie windmolens, ook ondernemers van het nieuwe bedrijventerrein voor werken én wonen – Bullingerslag – gaan de strijd aan. ‘Geen molens voor onze deur.’

Al tien ondernemers bundelden de krachten om samen ten strijde te trekken tegen de molens. Volgens een van die ondernemers. Klaas Kooiker van Kooiker Zuigtechniek, breidt die club zich gestaag uit. Het punt is namelijk dat bedrijventerrein Bullingerslag een plek is voor werken én wonen. Dat is vrij uniek. Velen kochten hun perceel ook voor het uitzicht in zuidelijke richting. Toen ze hun aankoop deden, was van molens van 200 meter hoog geen sprake.

‘We hebben miljoenen euro’s geïnvesteerd in wonen en werken en nu krijgen we opeens molens voor de deur, met slagschaduw in kantoren en huizen. Dat hadden we graag eerder geweten. Wij zijn met veel ondernemers en we hebben financiële armslag. Advocaten zijn al bezig. Die molens komen er niet.’ Afgelopen dinsdagavond, tijdens een informele raadsvergadering lichtte de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) de vergunningaanvraag toe voor de bouw van drie turbines.

 

Driehoek
Het gaat om een driehoeksopstelling van de 200 meter hoge molens in het gebied tussen de Bovenweg en de Gorterlaan ten oosten van de spoorlijn Meppel-Zwolle en direct ten noorden van de Boswachterij Staphorst. Op dezelfde avond kwamen de verontruste ondernemers én meerdere advocaten samen om hun strategie te bepalen. Na onderzoek is De Lommert volgens WDS en onderzoeksbureau Pondera de beste plek met de minste overlast. Lasten en lusten blijven binnen de gemeenschap. Iedereen mag meedoen. De coöperatie heeft al honderden leden. WDS gaat voor participatie en draagvlak. Het is namelijk ook nog eens een keer zo dat de 12 megawatt aan windenergie een opdracht is van de provincie Overijssel. Staphorst moet dit realiseren. Het is geen vrije wil. Als het dan toch moet, dan doen we het als gemeenschap zelf op een plek met de minste overlast, terwijl omwonenden compensatie krijgen en de gemeeschap met een fonds meeprofiteert, vindt WDS. ‘Omwonenden worden op grote schaal gecompenseerd. Dat is uniek in Nederland. De gemeenschap profiteert enorm van wat wij hier gaan doen’, zegt Piet la Roi van Wij Duurzaam Staphorst.’

Het is een goed plan, dat vindt eigenlijk iedereen. Het gaat om de plek. Raadsleden stelden kritische vragen over de mate van slagschaduw en geluidshinder van de draaiende wieken. Die kunnen de gezondheid schaden van de ongeveer veertig huishoudens die binnen een straal van 1000 meter van de windreuzen wonen. Volgens een opgestelde milieueffectrapportage valt de hinder echter reuze mee. ‘Windturbines kunnen bij individuen wel tot het ervaren van hinder leiden en daardoor indirect tot gezondheidseffecten leiden. Er is echter geen rechtstreeks verband tussen windturbines en gezondheidseffecten aangetoond. Het windpark kan gerealiseerd worden binnen de geldende wet- en regelgeving’, citeert Martijn Klooster van Pondera Consult uit het ruim tweehonderd pagina’s tellende rapport.

Kritisch
Raadsleden waren kritisch. Is het wel de goede locatie? Is er niet een betere plek in Staphorst? Kloppen de cijfers wel wat betreft het aantal decibellen en de slagschaduw? WDS heeft inmiddels een vergunning aangevraagd om de drie windmolens te mogen bouwen in De Lommert. Op 7 mei buigt de gemeenteraad zich hierover. Alfred Stegeman van Gemeentebelangen gaat tegen de verklaring van geen bedenkingen stemmen voor het nieuwe windmolenpark. Die verklaring is nodig om de procedure voor de omgevingsvergunning in gang te zetten. Hij stemt tegen, omdat er volgens hem nog te veel bedenkingen zijn. Bovendien laakt hij de procedure, waarin de gemeenteraad nooit expliciet koos voor De Lommert. De raad gaf het proces uit handen. Dat had volgens Stegeman nooit zo gemoeten. Zijn partij heeft twee van de 17 zetels en kan daarmee geen potten breken. Stegeman hoopt anderen mee te krijgen, zoals de PvdA die ook heel kritisch is.

Verzet
Het buurtcomité Behoud de Lommert, dat zich al vanaf het begin verzet, houdt zich vast aan de opstelling van de gemeenteraad. Die moet uiteindelijk de vergunning afgeven. De buurtbewoners willen geen molens in hun gebied. Ze vinden het gek die de windreuzen niet in Rouveen komen waar er al drie staan, waar Groenrecycling Rouveen zit en waar een ondernemer een zonneveld wil aanleggen om maximaal 3000 elektrische auto’s op te laden. Bovendien is de buurt nooit wat gevraagd, zo laten bewoners weten. Ook koos de gemeenteraad nooit specifiek voor De Lommert. De bewoners krijgen nu steun van ondernemers van de Bullingerslag.

De situatie doet zich nu voor dat de gemeenteraad kaders stelde voor windenergie, waarmee WDS met verve aan de slag ging, maar dat de raad nu heel kritisch is. De raad nam anderhalf jaar geleden een rapport aan met twaalf geschikte locaties waarvan vier heel geschikt. Ze vroeg initiatiefnemers een plan te maken met daarbij een locatie. Een onafhankelijke commissie beoordeelde die plannen. Ze vond het idee van WDS om het op een coöperatieve manier te doen in De Lommert het beste.

WDS ging daarop aan de slag en investeerde al tonnen. Nu de hakken in het zand zetten, levert een politiek nogal kolderieke situatie op. Roelof Compagner, voorzitter van WDS, liet eerder al weten dat de politiek ongeloofwaardig is als ze nu tegen gaat stemmen. De coöperatie houdt zich naar eigen zeggen voor honderd procent aan de regels die ze vanuit het gemeentehuis meekregen. Bovendien kijkt de provincie kritisch mee. De molens moeten voor 2021 draaien. Klaas Kooiker is duidelijk: ‘Die molens komen er niet. We hebben een lange adem en diepe zakken.’