Regionale Energiestrategie

10 december 2019

Vanavond wordt in de raad de startnotitie van de Regionale Energiestrategie vastgesteld. Wij Duurzaam Staphorst heeft hierop de leden van de raad een brief geschreven over de mogelijke rol van onze coöperatie in de RES.

Geachte leden van de raad,

In de raadsvergadering van dinsdag 10 december neemt u een besluit over de startnota met betrekking tot de Regionale Energiestrategie (RES) van West Overijssel. De ontwikkeling van de RES en de betekenis voor onze regio en gemeente heeft de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst afgelopen periode met belangstelling gevolgd. Vanuit de regio West-Overijssel levert de RES een bijdrage aan de landelijke ontwikkeling van duurzame energie om daarmee samen met de andere regio’s invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Wij Duurzaam Staphorst ziet de RES als een kans voor onze gemeente wanneer er op basis van goede kaderstelling door elke gemeente in de regio West Overijssel wordt gestuurd op een brede participatie vanuit de lokale bevolking. De coöperatie ziet het ook als een economische impuls voor de gemeente én de regio wanneer lokale initiatieven voor grootschalige energieopwekking een kans krijgen gerealiseerd te worden. Daarbij zal het ons inziens een belangrijk uitgangspunt worden om de lasten en lusten op lokaal niveau in balans te houden door te zorgen voor maximaal profijt voor de inwoners van de gemeente. Met de ervaringen van het project voor het windpark Bovenwind ziet de coöperatie opnieuw mogelijkheden om een nieuw 100% coöperatief initiatief uit te werken.

De RES is bedoeld als proces van onderaf in plaats van vooraf door het Rijk opgelegde doelstellingen (de trap af). Van de laatste aanpak zijn de ervaringen bekend. Belangrijk element voor een proces van onderaf door middel van de RES en de tijdlijn tot 2030 is tijdige communicatie naar de inwoners om bewustwording te creëren op welk (hoge) niveau de lat van het klimaatakkoord ligt.

Die communicatie zou bij wijze van spreken morgen al moeten beginnen vanwege de ambities voor de opstelling van het gezamenlijke regionale bod in april 2020 op basis van een vastgestelde concept RES. Wij Duurzaam Staphorst zal onder andere de leden gaan informeren over uw besluit met betrekking tot de startnotitie Regionale Energiestrategie West – Overijssel en is graag bereid met u verder te denken over de mogelijkheden en wat WDS hierin kan betekenen.

Wij wensen de raad wijsheid toe in de besluitvorming voor de startnotitie en vooral ook in het zetten van de benodigde stappen die daarna nodig zijn voor het lokale deel van de Regionale Energiestrategie.

Met vriendelijke groet,

Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst

Roelof Compagner
voorzitter