Commissie m.e.r. advies NRD Windpark Staphorst

20 december 2018

Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst laat op eigen initiatief een milieueffectrapportage opstellen. Deze rapportage brengt de milieueffecten van het plaatsen van windmolens in het beoogde gebied in kaart. Dit doen zij om mogelijke effecten vooraf goed in beeld te hebben.

De te onderzoeken punten heeft Wij Duurzaam Staphorst opgenomen in een conceptnotitie welke ter inzage lag van 26 september 2018 tot en met 6 november bij gemeente Staphorst. Bewoners van de gemeente Staphorst zijn gevraagd om mee te denken over deze conceptnotitie, zoals bijvoorbeeld op de inloopbijeenkomst van 6 oktober jl. Ook is de commissie m.e.r gevraagd om te reageren op deze notitie. Hun mening is belangrijk omdat zij ook over de inhoud en de kwaliteit van de milieueffectenrapportage zullen adviseren. Het milieueffectrapport wordt gemaakt in opdracht van de initiatiefnemer (Wij Duurzaam Staphorst), besluiten erover worden genomen door de gemeenteraad van Staphorst bij het verstrekken van de omgevingsvergunning.

Het advies van de commissie m.e.r. sluit aan bij de inhoud van de conceptnotitie. Essentieel noemt de commissie een onderbouwing voor de locatie, een vergelijking van de opstellingsvarianten, een beschrijving van de milieugevolgen in de aanlegfase en door de exploitatie. Wij Duurzaam Staphorst vindt het naast de beschreven adviezen ook belangrijk wat de invloed van het windpark kan zijn op omwonenden, dit is voor hen de motivatie om een milieueffecten onderzoek te doen.

Het advies van de commissie is hier te lezen.